Smlouva o sociálním zabezpečení

Dne 8. srpna 2014 proběhla v Moskvě výměna ratifikačních listin ke smlouvě mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, která byla podepsána 8. prosince 2011 v Praze. Smlouva začne platit od 1. listopadu roku 2014.

Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení je standardním dvoustranným instrumentem, který upravuje otázky sociálního zabezpečení pracovníků migrujících mezi ČR a RF a je založen na moderních zásadách mezinárodní úpravy. Nahradí původní dohodu z roku 1959 se Sovětským svazem, která byla pro svou zastaralost v roce 2008 vypovězena.

Smlouva stanoví mimo jiné pravidla pro určení příslušnosti dotčených osob k placení odvodů na sociální pojištění a rovněž pravidla pro přiznání a výpočet sociálních dávek pracovníkům, kteří pracovali na území obou smluvních stran. Jde zejména o důchody, dávky v nemoci a mateřství, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání a přídavky na děti. Vztahuje se i na doby získané ještě před jejím vstupem v platnost.

Pro občany Smlouva přinese především garanci rovnosti nakládání při odvodech pojistného a snadnější přístup k uvedeným dávkám, zvláště důchodům. Pro splnění potřebné doby pojištění pro nárok na důchod se budou doby pojištění/zaměstnání v obou státech sčítat a důchod pak přizná každá smluvní strana v poměrné výši odpovídající dobám získaným v jejím sociálním systému. S cílem respektovat právní jistoty a očekávání občanů migrujících mezi oběma státy ještě za platnosti dřívější dohody z roku 1959 obsahuje Smlouva i specifickou úpravu o hodnocení dob pojištění získaných v obou státech do konce roku 2008.

Pro české podniky smluvní úprava přinese zejména vyloučení povinnosti dvojích odvodů na sociální pojištění u svých pracovníků, které na území Ruské federace vysílají, a možnost zachovat jim po dobu až dvou let jejich působení v RF pojištění pouze v českém systému sociálního zabezpečení. Tím dojde ke zjednodušení a snížení nákladů českých podniků působících na ruském území.

Zároveň se Smlouvou vstoupí v platnost i Ujednání k provádění smlouvy, které stanoví praktické postupy dotčených institucí (na české straně České správy sociálního zabezpečení a úřadů práce), a formuláře dohodnuté pro výměnu informací potřebných pro provádění smlouvy v praxi. Texty Smlouvy i Ujednání budou zveřejněny ve Sbírce mezinárodních smluv i na webu MPSV.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!