Unikátní ozařovač ve VFN v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) zahájí instalaci nového ozařovače pro tomoterapii. Jedná se o první přístroj svého druhu, který budou mít české nemocnice k dispozici. Díky němu budou moci lékaři nabídnout pacientům efektivnější léčbu karcinomů a současně minimální ozáření okolní zdravé tkáně. Léčba prvních pacientů pomocí ozařovače bude zahájena počátkem roku 2015.

Ozařovač pro tomoterapii je jediným přístrojem, který přímo kombinuje princip počítačové tomografie a klinický lineární urychlovač (ozařovač), tudíž umožňuje lepší zaměření cílového objemu, plánování rozložení dávky v těle a vlastní aplikaci optimálně vysoké dávky záření. „Nový přístroj napomůže efektivnější léčbě zejména v oblasti karcinomů plic, gynekologických nádorů, karcinomů prostaty, dále karcinomů v oblasti hlavy a krku, prsu, konečníku a slinivky břišní. Díky jeho vlastnostem je možné maximálně šetřit zdravé tkáně a zároveň dovoluje zvýšení dávky záření při stejné nebo i nižší toxicitě,“ řekl na TK v Praze 13. 8. 2014 prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Jedná se o náhradu za stávající kobaltový ozařovač, který umožňuje pouze paliativní léčbu, zatímco systém TomoTherapy je vhodný jak pro paliativní, tak pro radikální ozařování, což postihne 90 % všech indikací v Komplexním onkologickém centru Praha.

Vzhledem k ojedinělosti ozařovače pro tomoteraii na území ČR bude tento přístroj využíván jak Komplexním onkologickým centrem Praha, do nějž kromě Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK patří také Nemocnice Na Bulovce a Thomayerova nemocnice, tak i Ústřední vojenskou nemocnicí a Ústavem hematologie a krevní transfuze v Praze.

Přístroj, který bude umístěn ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, budou moci využívat pro léčbu svých pacientů i lékaři z dalších nemocnic. Jeho kapacita tak bude maximálně využita a tak se bude moci poskytnout kvalitní péči velkému množství pacientů.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zaujímá nejen jednu z předních pozic mezi onkologickými centry, ale je rovněž největším pracovištěm v ČR dle objemu onkologické péče u melanomu kůže a nádorů vaječníků. V průběhu posledních šesti let bylo ve VFN evidováno více než 63 tisíc onkologických pacientů ve všech stadiích diagnostického a léčebného procesu. VFN disponuje i významně nadprůměrnými výsledky v hodnocení kvality léčby ve srovnání s populačními hodnotami České republiky.

Instalace nového zařízení a jeho uvedení do provozu umožní další zlepšení a zefektivnění léčby o onkologické pacienty v České republice.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!