Veřejné zdravotní pojištění v roce 2013

Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění v ČR na zdravotní péči za rok 2013 dosáhly podle „Souhrnného hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013“, zpracovaného MZ ČR a MF ČR, částky 221 803 mil. Kč, což bylo o 0,9 % méně než v roce 2012.

Podíl veřejného zdravotního pojištění na celkových výdajích na zdravotnictví v minulém roce činil 79,0 %. Průměrný počet pojištěnců veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 byl 10 405 527 osob, z toho bylo u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) evidováno cca 58,5 %. Náklady veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce činily 22 095 Kč.

Náklady zdravotních pojišťoven (ZPoj) na zdravotní péči ze základního fondu zdravotního pojištění dosáhly v roce 2013 cca 220 642 mil. Kč, náklady na zlepšení zdravotní péče z jiných fondů 1 161 mil. Kč. Ústavní péče jako největší položka „spotřebovala“ 50,8 % celkových nákladů na zdravotní péči, což bylo v hodnotovém vyjádření zhruba 112 742 mil. Kč. Z toho největší část 103 998 mil. Kč připadla na nemocnice (46,9 % celkových nákladů). Na segment ambulantní péče bylo v roce 2013 vynaloženo 60 059 mil. Kč a podíl ambulantní péče na celkových nákladech na zdravotní péči představoval 27,1 %. Z toho na ambulantní péči lékařů stomatologů připadá 4,5 %, na péči praktických lékařů 6,0 % a na ambulantní péči lékařů specialistů včetně gynekologů připadá 10,2 % celkových nákladů na zdravotní péči. Podíl nákladů na léky na recept tvořil 15,6 %, což odpovídá v hodnotovém vyjádření 34 633 mil. Kč s poklesem o 4,1 % oproti roku 2012. Náklady na zdravotnické prostředky na poukaz činily  6 058 mil. Kč, což je 2,7 % z celkových nákladů.

Za hodnocené období se náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči zvýšily o 4,0 %. Ze sledovaných segmentů péče se nejrychleji zvýšily náklady na zdravotnickou záchrannou službu, a to o 35,3 % do roku 2013 oproti 2009. Dalším segmentem s progresivním nárůstem byla rehabilitační péče (o 20,3 %) a specializované ambulantní péče vč. gynekologie, kde za stejné období došlo k nárůstu o 17,7 %. Úhrady nemocnicím se za sledované období zvýšily o 7,7 %, na tomto nárůstu se však podílí i přesun části úhrad z LDN od roku 2010 (z tohoto důvodu např. v roce 2010 zvýšení úhrad nemocnicím o cca 1,8 mld. Kč). Nižšího než průměrného tempa růstu nákladů na zdravotní péči celkem dosahoval např. segment ambulantní stomatologie (o 2,8 %), náklady na dopravu (o 1,1 %) a náklady na zdravotnické prostředky na poukaz (1,4 %). Náklady na lázeňskou péči se snížily dokonce o 50,3 %. Náklady na léky na předpis se za sledované období snížily o 5,5 %, přitom dle Výročních zpráv SÚKL se v posledních letech spotřeba léků na předpis vyjádřená v denních definovaných dávkách (DDD) pohybovala kolem 5 350 mil. DDD v rozmezí 5 292 mil. DDD až 5 367 mil. DDD, tedy rozptyl cca 1,4 %. Při relativně stálém objemu léků na předpis tedy vidíme mírně klesající úhrady zdravotních pojišťoven za léky. Z Výročních zpráv SÚKL k příslušným rokům vyplývá i pokles hodnoty léků na předpis, např. v roce 2012 to bylo 52 794 mil. Kč, v roce 2013 to bylo 49 209 mil. Kč. Obecně lze tedy soudit na pokles cen léků na předpis, je však třeba vzít v úvahu rozdílný obsah pojmů. Zdravotní pojišťovny hradí léky na předpis vydané pacientům, SÚKL hodnotí celou kategorii léků podléhajících receptu včetně těchto léků spotřebovaných např. u poskytovatelů zdravotnických služeb.

Platby ze státního rozpočtu za nevýdělečné pojištěnce došlé do systému veřejného zdravotního pojištění činily za rok 2013 celkem 53 676 mil. Kč. Zdravotní pojišťovny k 31.12.2013 nevykázaly závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb, k čemuž přispěly i návratné finanční výpomoci pro VZP v celkové výši 1,7 mld. Kč splatné do roku 2016.

Všechny uváděné výsledky hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění pocházejí z uvedeného „Souhrnného hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2013“, zpracovaného MZ ČR a MF ČR, jsou předběžné a podléhají schválení zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven Vládou ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!