Vládní návrh zákona o sociálních službách

  • Vláda ČR na jednání dne 29. 5. 2013 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (usnesení č. 393).

Návrh zákona se v podstatě skládá ze dvou částí. První část se zabývá zákonem o sociálních službách, přičemž se mění nebo navrhuje měnit a upřesňovat v případě, že jde příspěvek na péči, vymezení okruhu oprávněných osob, které na příspěvek na péči mají nárok, a stejně tak se upřesňuje tento okruh oprávněných osob pro účely poskytování služeb. U příspěvku na péči se navíc v tomto návrhu zákona doplňuje podmínka bydliště oprávněné osoby na území ČR, čímž tedy dochází ke sjednocení podmínek nároku na příspěvek na péči s ostatními nepojistnými sociálními dávkami. Velmi zásadní navrhovanou úpravou v této části je § 101 a § 101a, kde se navrhuje prodloužení platnosti současného postupu při poskytování dotací na poskytování sociálních služeb o jeden rok, to znamená do konce roku 2014, a současně se upřesňuje znění § 101a, kterým má být přenesena odpovědnost za poskytování samotných dotací na poskytování sociálních služeb na kraje.

V části druhé, která se týká poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se jedná o dílčí úpravy, které vymezují nebo rozšiřují okruh pomůcek, které vzhledem k existující praxi upravují i vydávání průkazu osobám se zdravotním postižením s tím, že cílem je, aby toto řízení pokud možno bylo maximálně zjednodušeno.

  • Poslanecké sněmovně vláda předložila návrh zákona dne 29. 5. 2013. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0.

Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380).

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh zákona v 1. čtení dne 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku, lhůta k jeho projednání byla zkrácena na čtyři dny (usnesení č. 1759).

Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 9. 8. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1058/1 (pozměňovací návrhy).

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh zákona ve 2. čtení dne 13. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou. Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1058/2.

 

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh zákona ve 3. čtení dne 16. 8. 2013 na 57. schůzi a s vládním návrhem zákona vyslovila souhlas (usnesení č. 1764) podle sněmovního tisku 1058, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!