Zákon č. 313/2013 Sb. mění způsob posuzování zdravotního stavu

V souvislosti se zrušením zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, došlo ke zrušení institutu mimořádných výhod. Průkazy mimořádných výhod (dále průkaz MV) však platí i po 1. lednu 2012, a to po dobu, která je na nich uvedená, nejdéle však do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 budou moci využívat benefity a nároky, vyplývající z vlastnictví průkazu MV, pouze osoby, které budou vlastnit nový průkaz osoby se zdravotním postižením (dále průkaz OZP). Současně ode dne 1. 1. 2014 nabývá zákonem č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, účinnosti novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Tato novela mění způsob posuzování zdravotního stavu pro splnění zdravotní podmínky pro nárok na průkaz OZP.

To znamená, že zdravotní stav všech osob, kterým bude v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 končit platnost průkazu MV, sKarty s funkcí průkazu OZP anebo tzv. dočasného průkazu OZP, bude posouzen již podle nových posudkových kritérií.

Lze očekávat, že v roce 2014 pro účely řízení o přiznání průkazu OZP posoudí LPS ČSSZ celkem cca 245 000 případů, z toho 125 000 z důvodu výměny „starých průkazů MV“. V roce 2015 se očekává posouzení obdobného počtu případů.

Držitelé „starých průkazů MV“ sami nemusejí vyvíjet žádné aktivity do doby, než budou osloveni příslušným pracovištěm Krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále KP ÚP), který je bude informovat o zahájení řízení z moci úřední a v případě potřeby je vyzve k součinnosti s okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ).

Vedení LPS ČSSZ dohodlo s GŘ ÚP při výměně průkazek takový postup, aby probíhala plynule, bez zbytečné zátěže osob se zdravotním postižením a bez nutnosti vyžadovat bezdůvodně novou zdravotnickou dokumentaci. To se týká zejména případů trvalého zdravotního postižení, které je již doloženo posudkovou dokumentací, archivovanou na OSSZ. K nové objektivizaci zdravotního stavu dojde pouze v případě, kdy podkladová dokumentace bude chybět nebo v ní nebude zdravotní postižení dostatečně doloženo. V takovém případě bude zdravotně postižený občan vyzván lékařem OSSZ k součinnosti a jeho ošetřující lékař požádán o vypracování „Lékařského nálezu pro posouzení zdravotního stavu“.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!