Zákon o daních z příjmů - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) projednala dne 17. 9. 2014 ve 2. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/.

V závěru roku 2013 byla zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., s nabytím účinnosti od 1. 1. 2014, provedena rozsáhlá úprava všech zákonů působících v daňové oblasti, navazující na komplexní změnu soukromého práva, tzv. rekodifikaci soukromého práva.

Jedním z daňových zákonů, který patří k nejdůležitějším nástrojům veřejných financí, je zákon o daních z příjmů, a to jak co do pilířů daňové soustavy, tak i do objemu výnosů plynoucích do veřejných rozpočtů. Daně z příjmů jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinným od 1. 1. 1993 a zavedeným v rámci tzv. nové daňové soustavy. V současnosti má již přes 120 novelizací. Se zákonem o daních z příjmů je úzce propojen zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, rovněž v účinnosti od 1. 1. 1993.

Navrhovaná právní úprava obsahuje řadu ustanovení, která vedou ke snížení odvodové zátěže poplatníků daně z příjmů fyzických osob (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti). Obecně lze však konstatovat, že např. právě zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, ve svém důsledku přispívá ke zlepšení finanční situace rodin poplatníků – fyzických osob.

S účinností od 1. 1. 2014 byly přizpůsobeny daňové zákony, včetně zákona o daních z příjmů, platné rekodifikaci soukromého práva. Přijetí této rekodifikace soukromého práva vyvolalo nutnost přistoupit ke změnám v daňových zákonech majících povahu terminologických a věcných změn, přičemž často je konkrétní změna povahy terminologické i věcné současně.
Změny pro celou daňovou oblast byly provedeny i s ohledem na záměry realizace 1. fáze projektu jednoho inkasního místa v samostatném návrhu zákona, později promítnuté do zákonného opatření Senátu, nikoliv tedy jako zákonem doprovodným k novému občanskému zákoníku. Již v průběhu závěrečných projednávání zákonného opatření Senátu a v přímé návaznosti na jeho schválení a uvedení do praxe byly a jsou průběžně identifikovány a avizovány potřeby vyjasnění, a i přehodnocení některých ustanovení nebo konkrétních nově nastavených režimů.

Pro oblast působnosti zákona o daních z příjmů se jedná především o zcela nově nastavované režimy spojených s inkorporací daně darovací a daně dědické do zákona o daních z příjmů, nově nastavovaných režimů spojených s možnostmi nového institutu svěřenských fondů a i s některými souvislostmi navazujícími na významné úpravy soukromého práva směrem k vymezením pojmu nemovité věci, především k právu stavby. Některé úpravy jsou prováděny i v návaznosti s novým zákonem o obchodních korporacích, konkrétně ve vztahu k možným výplatám dividend - podílů na zisku osobám bez majetkové účasti v obchodní korporaci.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor.
  • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 375).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 252/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 252/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!