Zákon o důchodovém spoření - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 26. schůzi dne 8. 4. 2015 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/.

Cílem navrhované změny zákona o důchodovém spoření je zastavení vstupu nových účastníků do tohoto fondového systému. Vstup do systému tak bude zastaven v předstihu před jeho ukončením, čímž bude zamezeno nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. Tím bude realizováno snížení nároků na administraci v rámci vypořádání prostředků účastníků a zamezí se tak neodůvodněným nákladům na straně státní správy. Zejména pak nebude narůstat objem prostředků, které by v důsledku vstupu nových účastníků nebyly odvedeny do státního rozpočtu.

Dále se za účelem ochrany prostředků účastníků před významnějším kolísáním hodnoty majetku v důchodových fondech v období před ukončením systému důchodového spoření prodlužuje dočasná výjimka z limitů investování určená pro počáteční období existence důchodového fondu do konce roku 2016, čímž bude umožněno investovat konzervativně i ve fondech, které podle statutů a zákona nejsou konzervativně zaměřeny. V souladu s výše uvedeným rozhodnutím vlády se rovněž nejeví nutné, aby Česká národní banka nařizovala převod obhospodařování důchodových fondů v případě, že penzijní společnost nesplní požadavek 50 tis. účastníků v jí obhospodařovaných důchodových fondech do dvou let ode dne udělení povolení k vytvoření důchodových fondů. Z tohoto důvodu se ruší jak tento požadavek, tak odpovídající sankční pravomoc České národní banky.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 7. 1. 2015.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Bc. Zdeně Syblík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor
 • 1. čtení proběhlo 21. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh projednán v obecné rozpravě. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 587). Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.
  Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 382/1 (doporučuje schválit).
 • 2. čtení: v průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Rozpočtový výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 8. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 382/2, který byl rozeslán 8. 4. 2015 v 15:03.
  Garanční Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!