Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 2. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (910/13).

Navrhuje se především sladit zákon o ochraně veřejného zdraví se správním řádem. Ze zákona o ochraně veřejného zdraví se návrhem odstraňují odchylky od správního řádu a rozšiřuje se použití institutu opatření obecné povahy v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění, ochrany populace před nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými výrobky a v dalších mimořádných situacích.

Zákonem č. 223/2013 Sb. byla s účinností od 1. sprna 2013 provedena aktuální transpozice a adaptace práva Evropské unie. Zákonem č. 64/2014 Sb. bylo provedeno sladění zákona o ochraně veřejného zdraví s novým kontrolním řádem (zákon č. 255/2012 Sb.).  Hlavním cílem předloženého návrhu novely tak nyní je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Z platného znění zákona se tedy vypouštějí odchylky od správního řádu, mění se terminologie a zavádí se do zákona v širší míře institut opatření obecné povahy.

Výrazně se návrhem snižuje byrokratická zátěž osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci.

Zákon o ochraně veřejného zdraví se dále návrhem slaďuje s terminologií zvláštních zákonů, a to zákona o chemických látkách a chemických směsích, živnostenského a školského zákona, zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, základních pracovněprávních předpisů a terminologií nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!