Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 19. schůzi dne 21. 10. 2014 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/. Návrh zákona byl přikázán výborům (usnesení č. 460).

Hlavním cílem předloženého návrhu novely tak nyní je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Z platného znění zákona se tedy vypouštějí odchylky od
správního řádu, mění se terminologie a zavádí se do zákona v širší míře institut opatření obecné povahy.

Výrazně se návrhem snižuje byrokratická zátěž osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Zákon o ochraně veřejného zdraví se dále návrhem slaďuje s terminologií zvláštních zákonů, a to zákona o chemických látkách a chemických směsích, živnostenského a školského zákona, zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách, zákona o specifických
zdravotních službách, základních pracovněprávních předpisů a terminologií nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí.

Návrhem zákona se provádějí některé dílčí změny na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem a vibracemi.

Historie

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví. 
  • 1. čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  • Výbor pro zdravotnictví návrh zákona neprojednal.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!