Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 27. schůzi dne 20. 5. 2015 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/.

PSP ČR jednoznačně odmítla ustavení, které by umožnilo v určitých případech očkovat děti i bez svolení rodičů. Návrh předložil Výbot pro zdravotnictví PSP ČR s tím, že by se jednalo jen o výjimečné situace. Poslanci se ale přiklonili k návrhu na zrušení tohoto ustanovení.

Poslanci odmítli také pozměňovací návrh Niny Novákové, který by zavedl možnost zvolit si individuální očkovací plán. Stát nepřevezme ani odpovědnost za škody na zdraví způsobených očkováním.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví pojednává také o změnách v ochraně obyvatel před hlukem. Obce podle něj například dostanou pravomoc udělovat hlukové výjimky pořadatelům hudebních produkcí, naopak vyhlašování hlukových pásem kolem letišť bude nadále možné po dohodě s hygienikem.

Poslanci odmítli návrh, podle kterého by obce měly možnost udělovat trvalé výjimky při překročení venkovních limitů hluku. Podle zákonodárců by takové ustanovení šlo proti zdraví občanů. Nyní se taková výjimka uděluje pouze na dobu určitou.

Další novinkou je, že by úředníci mohli vstupovat do bytů kvůli kontrole zdroje hluku, kterým byly překročeny hygienické předpisy. Pokud by jim byl přístup odepřen, hrozí lidem až půlmiliónová pokuta.

Hlavním cílem předloženého návrhu novely je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a dlouhodobě odkládané vymezení skutkových podstat správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Z platného znění zákona se tedy vypouštějí odchylky od
správního řádu, mění se terminologie a zavádí se do zákona v širší míře institut opatření obecné povahy.

Výrazně se návrhem snižuje byrokratická zátěž osob zejména v oblasti ochrany zdraví při práci. Zákon o ochraně veřejného zdraví se dále návrhem slaďuje s terminologií zvláštních zákonů, a to zákona o chemických látkách a chemických směsích, živnostenského a školského zákona, zákona o sociálních službách, zákona o zdravotních službách, zákona o specifických
zdravotních službách, základních pracovněprávních předpisů a terminologií nařízení Evropské unie v oblasti chemických látek a směsí.

Návrhem zákona se provádějí některé dílčí změny na úseku ochrany veřejného zdraví před hlukem a vibracemi.

Historie

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví. 
 • 1. čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/1 (přerušuje projednávání).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/2 (přerušuje projednávání).
  - Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/3 (pozměňovací návrhy).
  - Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/4 (pozměňovací návrhy).
 • V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  - Garančním výborem se stal Výbor pro zdravotnictví.
  - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  - Návrh zákona 10. 3. 2015 na 26. schůzi vrácen garančnímu výboru k novému projednání (usnesení č. 650).
  - Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 270/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 28. 4. 2015 na 27. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 270/6, který byl rozeslán 4. 5. 2015.
 • 3. čtení proběhlo na 27. schůzi dne 20. 5. 2015.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!