Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky

Vláda ČR na jednání dne 27. 8. 2014 projednala návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čj. OVA 963/14, sněmovní tisk č. 272/0). Vláda nepřijala žádné stanovisko.

Cílem návrhu zákona je zcela zakázat kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování. Podle platné úpravy je provozovatel zařízení společného stravování povinen u vstupu do něj označit, zda jde o nekuřácké zařízení, kuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory.
Účelem úplného zákazu kouření ve vnitřních prostorách zařízení společného stravování je na jedné straně ochrana před tzv. pasivním kouřením, na druhé straně zajištění práva na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních.

Ratifikací Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku se Česká republika zavázala, že „přijme a zavede v oblastech spadajících podle vnitrostátních právních předpisů do její vnitrostátní jurisdikce a v ostatních oblastech svých pravomocí aktivně podpoří přijetí a zavedení účinných legislativních, prováděcích, správních a/nebo dalších opatření poskytujících ochranu před expozicí tabákovému kouři ve vnitřních prostorách pracovišť, ve veřejné dopravě, vnitřních prostorách veřejných míst, a podle potřeby na dalších veřejných místech.“

Úplný zákaz kouření v zařízeních společného stravování též doporučuje usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) a doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2009/C 296/02).

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyjádřilo s návrhem zákona nesouhlas.
O zavedení úplného zákazu kouření v zařízeních společného stravování (respektive v provozovnách stravovacích služeb) ministerstvo dlouhodobě usiluje a navrhuje jej rovněž v připravovaném návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice
a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami), který nahradí zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Připravovaný návrh zákona
o ochraně zdraví před návykovými látkami se nyní nachází ve fázi po ukončení vnitřního připomínkového řízení a bude do konce tohoto roku předložen k projednání Vládě ČR.

Z věcného hlediska se ministerstvo se záměrem navrhovatelů ztotožňuje, neboť úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb by přispěl k řešení jednoho z významných problémů veřejného zdraví, kterým je expozice nepřímému tabákovému kouři v prostředí, a k posílení plnění závazků vyplývajících z čl. 8 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jejíž smluvní stranou je i Česká republika, a měl by pozitivní zdravotní dopad na zaměstnance v sektoru stravování a pohostinství. Odstraněním expozice tabákovému kouři v provozovnách stravovacích služeb lze rovněž očekávat v dlouhodobém horizontu zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva České republiky a v kombinaci s dalšími opatřeními i snížení prevalence kuřáctví, a to zejména u mladých lidí.

I přes výše uvedené však má ministerstvo za to, že o takto zásadní změně zákona by nemělo být rozhodováno na základě poslaneckého návrhu, ale na základě vládního návrhu, který projde celým legislativním procesem, jenž umožní projednání se všemi zainteresovanými subjekty a se širokou veřejností. Návrh zákona připravovaného ministerstvem přistupuje k řešení daného problému mnohem komplexněji a ve všech souvislostech.

Poslanecký návrh zákona také nedefinuje a neřeší nejasnost výkladu termínů „vnitřní prostor“, „kouření“ či „zařízení společného stravování“, které působí v aplikační praxi interpretační problémy. Z textu tak ani není zřejmé, zda se zákaz kouření vztahuje pouze na tabákové výrobky nebo zahrnuje i používání elektronických cigaret. Návrh zákona neobsahuje ani přechodné ustanovení, ve kterém by mělo být určeno, do jaké doby musí provozovatelé splnit povinnost označení prostor grafickou značkou „Kouření zakázáno“.

Historie:

  • Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 30. 7. 2014. Navrhovatel navrhl PSP ČR projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2014.
  • Zařazeno na program jednání vlády 27. 8. 2014. Vláda nepřijala žádné stanovisko.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!