Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. 

Obsahem novely je zejména
- stanovení povinnosti archivům (tak jako dosud) a držitelům dokladů (nově) poskytovat ve stanovené lhůtě kopie příslušných dokladů na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění s tím, že držitelé dokladů mají právo na úhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti,
- stanovení povinnosti držitelům dokladů v případě zániku bez právního nástupce zajistit na vlastní náklady uložení dokladů po zaměstnavateli zaniklém bez právního
nástupce potřebných pro provádění důchodového pojištění a oznámit orgánu sociálního zabezpečení, kde jsou tyto doklady uloženy,
- stanovení povinnosti orgánu sociálního zabezpečení podílet se na realizaci činností pro náhradní uložení dokladů dosud uložených v zanikajícím držiteli dokladů a na určení dokladů, jejichž další úschovu bude třeba zajistit,
- stanovení případů, kdy se orgán sociálního zabezpečení bude podílet na finančním zabezpečení uložení dokladů, v náhradním právním režimu poté, kdy zanikne držitel
dokladů, kterému byly tyto doklady svěřeny do odborné správy,
- doplnění zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým bude stanoveno, co se rozumí odůvodněnými náklady, a stanovena maximální výše úhrady
nákladů, kterou je držitel dokladů oprávněn požadovat.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 149/0 dne 26. 3. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 13. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 322).
  • Výbor pro sociální politikunávrh zákona neprojednal.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!