Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - vládní návrh

Senát Parlamentu ČR dne 22. 10. 2014 na 26. schůzi schválil, ve znění postoupeném PSP ČR, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 354/.

Cílem návrhu je komplexní právní úprava problematiky uchovávání dokumentů, na kterých je veřejný zájem, a to včetně postupu při zániku držitele dokladů.

Obsahem novely je zejména
- stanovení povinnosti archivům (tak jako dosud) a držitelům dokladů (nově) poskytovat ve stanovené lhůtě kopie příslušných dokladů na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění s tím, že držitelé dokladů mají právo na úhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti,
- stanovení povinnosti držitelům dokladů v případě zániku bez právního nástupce zajistit na vlastní náklady uložení dokladů po zaměstnavateli zaniklém bez právního
nástupce potřebných pro provádění důchodového pojištění a oznámit orgánu sociálního zabezpečení, kde jsou tyto doklady uloženy,
- stanovení povinnosti orgánu sociálního zabezpečení podílet se na realizaci činností pro náhradní uložení dokladů dosud uložených v zanikajícím držiteli dokladů a na určení dokladů, jejichž další úschovu bude třeba zajistit,
- stanovení případů, kdy se orgán sociálního zabezpečení bude podílet na finančním zabezpečení uložení dokladů, v náhradním právním režimu poté, kdy zanikne držitel
dokladů, kterému byly tyto doklady svěřeny do odborné správy,
- doplnění zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, kterým bude stanoveno, co se rozumí odůvodněnými náklady, a stanovena maximální výše úhrady
nákladů, kterou je držitel dokladů oprávněn požadovat.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 3. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 149/0 dne 26. 3. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 13. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 322).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 149/1 (doporučuje schválit).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  • 3. čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 436).
  • Zákon doručen do Senátu 07.10.2014. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.
  • Garančním výborem jeVýbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodaj Božena Sekaninová.
  • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne 22. 10. 2014. Usnesením č. 624, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!