Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 6. 11. 2014 zákon ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jedním z hlavních cílů je přesněji definovat vhodné ubytování, do kterého stát bude poskytovat doplatek na bydlení s pomocí hygienických norem a standardů kvality bydlení a jejich kontroly ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví a se stavebními úřady a také navázat na splnění těchto norem a standardů výši odůvodněných nákladů na bydlení.

Dalším cílem je změnit stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení tak, aby se okruh určoval stejně jako u příspěvku na živobytí, čímž se zjednoduší administrace obou dávek. Se změnou okruhu společně posuzovaných osob je spojen i cíl, který povede k finančním úsporám v této oblasti, kdy se odůvodněné náklady na bydlení rozpočítají na všechny osoby fakticky užívající byt (místnost v ubytovně), což v konečném důsledku bude znamenat, že bude na jeden byt (místnost v ubytovně) poskytnut jen jeden doplatek na bydlení.

Návrh je předkládán s cílem upravit systém výplaty doplatku na bydlení tak, aby byly zohledněny poznatky z praxe. Praxe ukazuje na potřebu úpravy některých ustanovení a jejich zpřesnění tak, aby umožňovala jednotný postup pro řešení situace hodnocení nároku na doplatek na bydlení a určování jeho výše. Cílem úpravy je zjednodušení řízení o doplatku na bydlení, zamezení vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor a zvýšení motivace osob k řešení své nepříznivé bytové sociální situace.

Navrhované legislativní řešení především upravuje:

 • změnu stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení,
 • stanovení výše odůvodněných nákladů na bydlení tak, aby byl v rámci jednoho bytu či jiného než obytného prostoru poskytnut pouze jeden doplatek na bydlení,
 • započítávání dávek z důchodového pojištění pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi v neúplné výši,
 • zpřesnění rozhodného období v měsíci podání žádosti o opakující se dávku a v období jejího poskytování,
 • hodnocení využití zvýšení příjmu vlastním přičiněním pro doplatek na bydlení a odejmutí opakující se dávky při neuplatnění majetku, pohledávek či nároků a možnost nového nároku na tuto dávku,
 • zpřesnění podmínek nároku na doplatek na bydlení,
 • doplnění definice bytu, ubytovacího zařízení a jiného než obytného prostoru,
 • standardy kvality bydlení jiného než obytného prostoru a jejich kontrolu,
 • zrušení časového omezení poskytování doplatku na bydlení,
 • jaké doklady musí být k žádosti o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi přiloženy.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: VpSP.
 • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 384).
 • VpSP projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 256/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/2, který byl rozeslán 18. 9. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 430).
 • Zákon doručen do Senátu 07.10.2014. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodaj Mgr. Libor Michálek.
 • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne 22. 10. 2014. Usnesením č. 623, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Prezident ČR zákon podepsal dne 6. 11. 2014.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!