Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) dne 7. 5. 2014 na 8. schůzi ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/.  

Zákon o potravinách je prvním zákonem upravujícím oblast výroby, označování, distribuce včetně přepravy a prodeje potravin a tabákových výrobků v celém komplexu úzce souvisejících činností a vztahů v období po vzniku samostatné ČR.

Cílovým stavem je harmonizace zákona s předpisy EU, kde jde především o vyjmutí duplicitních ustanovení a převzetí terminologie používané předpisy EU. Jedná se zejména o úpravu terminologie podle nařízení (ES) č. 178/2002 a adaptaci ustanovení o označování potravin na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. S ohledem na datum nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 dne 13. prosince 2014 je nezbytné provedení adaptace příslušných ustanovení českého právního řádu. Jedná se zejména o vypuštění řady
duplicitních ustanovení pro označování balených potravin, dále přijmutí vnitrostátních opatření pro způsob poskytování údajů při nabízení k prodeji nebalených potravin, stanovení jednoho úředního jazyka pro uvádění údajů na obale potravin v ČR a stanovení malého množství potravin, které bude osvobozeno od požadavku na povinné výživové údaje. Řada adaptačních ustanovení rovněž vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin. Z důvodu adaptace zákona na řadu příslušných článků nařízení EU, které směřují k povinnostem členským státům, je nezbytné stanovit gesci k řadě procesních úkonů.

- Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2014, Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor.

- 1. čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 90).

  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (stanovisko).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/5 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výborprojednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/6 (pozměňovací návrhy).

- Ve 2. čtení dne 7. 5. 2014 na 8. schůzi návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou.
Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/7.

Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!