Zákon o prekursorech drog

  • Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/ projednala PSP ČR na 53. schůzi, konané ve dnech 7. 5. - 17.5. 2013 v 1. čtení. 

Cílem navrhované nové právní úpravy je především vyčlenění problematiky prekursorů drog v samostatné právní úpravě. V neposlední řadě je také účelem upřesnit a prohloubit některé instituty, které se vztahují pouze k problematice prekursorů drog. Dalším bodem stávající úpravy je nedostatečné reagování na současnou drogovou situaci v obchodování s prekursory drog, které nespadají do nejpřísnější kategorie Evropské legislativy a ukazuje se, že zpracování lepší vnitrostátní úpravy je potřebné, neboť použitelné předpisy počítají právě s konkrétní právní úpravou. Dále jsou řešené takzvané neuvedené látky, což je podle evropské legislativy jakákoliv látka, která není přímo uvedena v seznamech, ale byla vytipována jako látka zneužitelná nebo zneužívaná při nelegální výrobě omamných či psychotropních látek. V českém prostředí se jedná o červený fosfor, který je zneužíván k výrobě metanfetaminu alias pervitinu. Vedle červeného fosforu si legislativní řešení vyžadují i další dvě látky a tento seznam bude možné do budoucna pružně aktualizovat o další látky, protože tyto látky budou vyčleněny v samostatném prováděcím předpisu.

Návrh, předložený Poslanecké sněmovně,  adaptuje přímo použitelné předpisy Evropské unie na podmínky České republiky a zapracovává i praktické zkušenosti, doporučení orgánů OSN, zprávy Rady Evropy, Policie ČR, Generálního ředitelství cel a příslušné oblasti uvedené v Akčním plánu realizace národní strategie protidrogové politiky.

Návrh byl hlasováním přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů - viz hlasování číslo 203 a hlasování číslo 204.

  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a dne 29. 5. 2013 vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 980/1 (doporučuje schválit).

 

  • PSP ČR projednala návrh zákona na  54. schůzi dne 18. 6. 2013 ve 2. čtení. Návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.

Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, případně jiných návrhů poslanců.

  • PSP ČR projednala návrh zákona na  56. schůzi dne 17. 7. 2013 ve 3. čtení a vyslovila s vládním návrhem zákona o prekursorech drog souhlas, podle sněmovního tisku 980 (usnesení č. 1735). PSP postoupila návrh zákona Senátu dne 5. 8. 2013 jako tisk 152/0.
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR projednal návrh dne 20. 8. 2013 a návrh doporučil schválit (tisk 152/1).
  • Senát Parlamentu ČR návrh projednal a schválil na 12. schůzi.
  • Prezident ČR zákon podepsal dne 27. 8. 2013.

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!