Zákon o sociálních službách

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 6. 11. 2014 zákon ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely je upravit zásadní okruhy v oblasti sociálních služeb, které v současné době nejsou zcela vyhovující.
1. Nastavení transparentního financování sociálních služeb v návaznosti na přechod financování sociálních služeb na kraje. Úpravou dojde ke stabilizaci poměrů směrných čísel, zároveň dojde k větší provázanosti financování sociálních služeb na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje a tím k větší transparentnosti systému financování, který bude navázán na zjištěné potřeby obyvatel kraje. Návrh nové úpravy upravuje též další systémové otázky ohledně přechodu financování sociálních služeb a nastavení efektivnější spolupráce mezi všemi dotčenými aktéry (Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj, krajský úřad, obce a poskytovatelé sociálních služeb).

2. Úprava definice střednědobého plánu a sítě sociálních služeb. Z důvodu úpravy oblasti financování a jeho navázání na celý systém je nutné upravit vymezení pojmu „plán rozvoje sociálních služeb“ o některé podstatné aspekty, jež dosud nejsou v dané definici zachyceny. Dále je cílem, aby všem zúčastněným subjektům v systému sociálních služeb bylo známo, co je obsahem pojmu „síť sociálních služeb“ a aby v návaznosti na navrhované úpravy v části zákona týkající se působnosti bylo v plánu rozvoje sociálních služeb koncepčně vymezeno, jaké sociální služby jsou obsahem této sítě. Rovněž je účelem, aby kraje měly k dispozici všechny potřebné informace, které často nemohou bez součinnosti s obcemi ze své úrovně zjistit, a aby vzniklá/existující krajská síť sociálních služeb mohla odrážet také situaci na úrovni obce.

3. Smyslem navrhovaných změn je převod kompetence k výkonu inspekcí poskytování sociálních služeb, aby se Úřad práce České republiky vrátil ke svému původnímu poslání, kterým je realizace politiky zaměstnanosti. Agenda se převádí na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Cílem je zajištění jednotnosti systému a garance nezávislosti inspekcí poskytování sociálních služeb.

4. V právní úpravě kvalifikačních předpokladů sociálních pracovníků se navrhuje změna ustanovení § 110 odst. 4 zákona. Sociální práci by měli primárně vykonávat absolventi oborů zaměřených na sociální oblasti uvedené v § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 257/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (VpSP).
 • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 382).
 • RV projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 257/1 (doporučuje schválit).
 • VpSP projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 257/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 257/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 425).
 • Zákon doručen do Senátu 07.10.2014. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodaj Dagmar Terelmešová.
 • Další výbory: Ústavně právní, zpravodaj MUDr. Mgr. Vladimír Plaček - přijal k tomuto tisku dne 15.10.2014 usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 349/2.
 • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne22. 10. 2014.Usnesením č. 620, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Prezident ČR zákon podepsal dne 6. 11. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!