Zákon o sociálním bydlení

Příprava očekávaného nového zákona o sociálním bydlení je nově převedena pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). V pondělí 7. dubna 2014 se na půdě Senátu ČR, pod patronací jeho místopředsedkyně Miluše Horské, sešli zástupci nejdůležitějších subjektů a organizací, kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení.

V rámci kulatého stolu se diskutovalo o definici samotného sociálního bydlení, vymezení cílových skupin nebo ujasnění role státu, krajů, obcí a neziskových organizací při zajištění fungování sociálního bydlení.

Původní pracovní skupina bude rozšířena o zástupce měst a obcí, krajů a neziskových organizací. Ti musí být zapojeni do přípravy nového zákona již od úplného začátku.

V pracovní skupině by se měli sejít kromě výše zmíněných také zástupci Legislativní rady Vlády ČR, Ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti, Ministerstva pro místní rozvoj, Veřejného ochránce práv, Platformy pro sociální bydlení, odborníků z akademické půdy nebo přímo z řad poskytovatelů sociálních služeb. První schůzka expertní skupiny se uskuteční během nejbližších dnů.

Účastníci se shodli, že při přípravě nového zákona by se měl brát zřetel také na oblasti jako je aktivní politika zaměstnanosti státu, veřejně prospěšné práce, problematika lidí ohrožených ztrátou domova, vyloučených sociálních skupin, seniorů apod. Sociální bydlení je totiž komplexní otázka, která zasahuje do řady oblastí života společnosti.

První ucelený materiál by měl vzniknout do srpna roku 2014 a paragrafované znění zákona do konce roku 2016, tak aby již od roku 2017 byl účinný.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!