Zákon o veřejném zdravotním pojištění - poslanecký návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 26. schůzi dne 7. 4. 2015 v 1. čtení projednala návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 126/.

Části zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navrhované předkladateli ke zrušení, se součástí zákona staly jeho změnou přijatou zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů v části čtyřicáté. Ke změně došlo přijetím rozsáhlého pozměňovacího návrhu předloženého v průběhu druhého čtení jako typický „přílepek“ – tedy bez možnosti dostatečného posouzení a projednání v řádném legislativním procesu – jenž není v legislativní tvorbě přípustný, což potvrdila již judikatura Ústavního soudu.

Přijetím návrhu došlo pro občany, zejména pak pro nízkopříjmové, sociálně slabé a sociálně ohrožené skupiny, k výrazným negativním změnám spočívajícím v zavedení spoluúčasti občanů na hrazení zdravotní péče formou regulačních poplatků. Principy a výše regulačních poplatků, výjimky z povinnosti regulační poplatky hradit, jejich limity a limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou obsaženy zejména v § 16a a § 16b zákona. Návrh na zrušení regulačních poplatků a doplatků obsažený ve sněmovním tisku č. 504 projednala a přijala Sněmovna na konci roku 2008. Návrh zákona byl Senátem vrácen do Sněmovny s pro předkladatele nepřijatelnými pozměňovacími návrhy a v této nepřijatelné podobě byl Sněmovnou dne 11.2.2009 přijat těsnou většinou hlasů.

Také další dva návrhy obsažené ve sněmovních tiscích č. 735 (poslanecký návrh zákona) a 739 (návrh předložený krajským zastupitelstvem) byly Senátem vráceny do Sněmovny a zde
v závěrečném hlasování těsně neprošly.

Důvod předložení :
1) I nadále se předkladatelé ztotožňují s výhradami k zavedení regulačních poplatků ve zdravotní péči.
2) Zrušení poplatků může výrazně ulehčit situaci osobám potřebujícím zdravotní péči ohroženým v současné době také stále trvajícími dopady ekonomické krize a zhoršením
jejich sociální situace. Jejich postavení se zhoršilo ještě více zavedením daňových úprav, které mají přímý dopad na zvýšení jejich výdajů.
3) Úplné a celoplošné zrušení poplatků a doplatků zákonem je „nejčistším“ řešením stávající situace v rámci celé ČR i v rámci jednotlivých krajů.

Historie:

  • Skupina poslanců (Soňa Marková, Stanislav Mackovík) předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2014. Zástupce navrhovatele: S. Marková, S. Mackovík.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 126/0 dne 19. 2. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 3. 2014 (usnesení č. 48). Určil zpravodaje:MUDr. Igor Nykl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví.
  • 1. čtení bylo zahájeno11. 2. 2015 na 25. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  • 1. čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi - návrh zákona byl zamítnut.

 

 

Hodnocení: 
3

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!