Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Senát Parlamentu ČR na 3. schůzi dne 10. 12. 2014 projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk. č. 382). Výsledek jednání - pozměňovací návrhy (senátní tisk č. 382/1 a č. 382/2).

Senát navrhl z novely vypustit pasáž poslance Ludvíka Hovorky, podle níž by pojišťovny byly povinny do měsíce od uzavření zveřejnit smlouvy s poskytovateli zdravotní péče. Označil to za nepřipravený přílepek. Situaci lázní, jimž by tak počátkem roku 2015 chyběl nový indikační seznam lázeňské péče, téměř jednomyslně doporučil řešit přechodnou úpravou. Návrh musí znovu posoudit PSP ČR.

Důvodem předložení návrhu jsou především nedostatečně vymezené podmínky úhrady lázeňské léčebně rehabilitační péče ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 43/13 dne 25. března 2014 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 77/2014 Sb. se uplynutím dne 31. prosince 2014 ruší dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost (dále „vyhláška č. 267/2012 Sb.“ nebo také „Indikační seznam“).

V tomto nálezu Ústavní soud konstatoval, že odpověď na otázku, zda má pojištěnec nárok na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vyplývat přímo ze zákona, a to na základě věty druhé čl. 31 Listiny základních práv a svobod.

Je tedy nezbytné, aby podmínky, o nichž se Ústavní soud zmiňuje (typicky délka léčebného pobytu, možnosti jeho prodloužení a následného opakování nebo jakákoli kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů), byly stanoveny přímo zákonem a pouze medicínská odborná kritéria (například kontraindikace, lázeňská místa, kde se vyskytují přírodní léčivé zdroje vhodné k léčení daných nemocí, potřebná vyšetření aj.) a podrobnosti týkající se uplatňování nároku na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (například náležitosti návrhu na danou péči) byly stanoveny vyhláškou.

Dalším důvodem předložení je podpora lázeňské léčebně rehabilitační péče. Od roku 2010 docházelo v lázních k úbytku poskytnutých léčebných pobytů.

Historie:

PSP ČR

 • Předkladatel: MZ ČR
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 4. 9. 2014.
 • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví
 • 1. čtení proběhlo 25. 9. 2014 na 17. schůzi, návrh projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
 • Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 432).
 • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 21. 10. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 307/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 31. 10. 2014 na 19. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 307/2, byl rozeslán 31. 10. 2014.
 • 3. čtení proběhlo na 20. schůzi dne 7. 11. 2014. PSP ČR návrh schválila.

SP ČR

 • PSP ČR postoupila návrh zákona Senátu dne 14.11.2014. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.12.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodaj prof. MUDr. J. Žaloudík - přijal k tomuto tisku dne 2.12.2014 usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 382/1.
 • Další výbory:Ústavně-právní výbor, zpravodaj MUDr. Mgr. V. Plaček - přijal k tomuto tisku dne 26.11.2014 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 382/2.
 • Senát zařadil tisk na 3. schůzi a projednal jej dne 10. 12. 2014. Usnesením č. 41, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!