Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 25. schůzi dne 11. 2. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ - přikázán k projednání výborům.

Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek k posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. Konkrétní cíle návrhu jsou poté následující:
a) zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními pojišťovnami,
b) poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí,
c) zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob,
d) sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami,
e) snížení povinného přídělu do rezervního fondu a
f) specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů zdravotních pojišťoven.

Mimo výše uvedených oblastí upravuje návrh rovněž některé dílčí nedostatky vyplývající z dosavadní aplikace účinné právní úpravy.

Dílčími úpravami zejména v zákoně č. 48/1997 Sb. dochází k posílení postavení pojištěnců a jejich nároků vyplývajících z účasti na systému veřejného zdravotního pojištění. Lze uvést např.:
a) V případě dlouhodobého pobytu v cizině bude hradit pojištěnec pouze za tu část pobytu, po níž neprokáže uzavření zdravotního pojištění v zahraničí. Zároveň návrh zmírňuje dopady opomenutí odhlášení od zdravotního pojištění v ČR.
b) Prodlužuje se lhůta, po kterou mají pojištěnci možnost změnit v průběhu kalendářního roku zdravotní pojišťovnu (do 31. 8.).

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 386/0 dne 7. 1. 2015.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví.
  • 1. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 629).
  • Výbor pro zdravotnictví návrh zákona neprojednal.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!