Zákon o zaměstnanosti - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 25. schůzi dne 11. 2. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - přikázán Výboru pro sociální politiku.

Důvodem předložení návrhu na změnu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), je sjednotit přístup k poskytování
podpory v nezaměstnanosti u uchazeče o zaměstnání, který
- vykonává činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru a jeho měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
- vykonává činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a jeho měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší,   nepřesáhne polovinu minimální mzdy (dále jen „nekolidující zaměstnání“),
a u uchazeče o zaměstnání, který je
- společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
- členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
- členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto společností odměňován,
- členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován,
- fyzickou osobou pověřenou obchodním vedením, která tuto činnost vykonává za odměnu mimo pracovněprávní vztah (dále jen „člen obchodní společnosti nebo družstva“), a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a na základě vyhodnocování dopadů četných novel zákona o zaměstnanosti bylo zjištěno, že je třeba provést další zpřesňující a legislativně technické úpravy v zákoně o zaměstnanosti. Jedná se zejména o nahrazení zrušeného § 327 zákoníku práce v § 78 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti odkazem na občanský zákoník, který nyní upravuje institut dohody o srážkách ze mzdy. Dále se jedná o zpřesnění kategorie osob se zdravotním postižením, na které bude poskytováno zvýšení příspěvku podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti.
Výše uvedené problémy nelze bez navrhované změny zákona o zaměstnanosti řešit.
 
Historie:
  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014. Zástupce navrhovatele: Ministerstvo práce a soc. věcí ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 3. 9. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Jarosav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi - přikázán Výboru pro sociální politiku.
     

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!