Zákoník práce - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 25. schůzi dne 11. 2. 2015 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/ - přikázán Výboru pro sociální politiku a Hospodářskému výboru.

Předkládaným návrhem se sleduje zejména
a) navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu, včetně přizpůsobení některých pojmů dosud používaných v oblasti náhrady škody podle pracovněprávní úpravy terminologii nového občanského zákoníku,
b) provedení některých legislativně technických změn, které souvisejí s analýzou současné právní úpravy a které vedou k jejímu zpřesnění, avšak nemají věcné dopady,
c) provedení dílčích věcných změn navržených shodně oběma sociálními partnery.

Současně s tím se navrhuje zrušení dosud neúčinného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a zrušení nebo změna některých dalších s tím souvisejících zákonů, neboť v současné době již je zřejmé, že podle zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců se zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání provádět nebude a není proto důvodné, aby byl zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, nadále udržován jako stále platný, leč dlouhodobě neúčinný. Přihlíží se též k tomu, že původní zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců by bez rozsáhlých změn nebyl stejně realizovatelný.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2014. Zástupce navrhovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 17. 12. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadila a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Přikázán Výboru pro sociální politiku a Hospodářskému výboru.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!