Zdravotně postižení o peníze nepřijdou

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) zveřejnilo dne 27. 9. 2014 stanovisko k vyjádření Václava Krásy k výsledkům jednání Výboru pro sociální politiku PS PČR.

MPSV ČR považuje unáhlené zásahy do křehkého systému nároků na přiznání příspěvku na péči a jeho výplatu v novele zákona o sociálních službách za nekoncepční a nešťastné. I když nebyl pozměňovací návrh prosazovaný panem Krásou Výborem pro sociální politiku přijat, zdravotně postižení nepřijdou o příspěvek na péči v žádném ze čtyř přiznávaných stupňů závislosti, tak jak tvrdí pan předseda Krása. Návrh, který byl předložen na jednání Výboru, nebyl předem konzultován s MPSV ani se sociálními partnery. Návrh navíc směřoval zcela mimo rámec aktivit pracovní skupiny, členem je i pan Krása, která se zabývá koncepčními změnami v oblasti příspěvku na péči a systému posuzování.

Navrženým ustanovením se prolamuje koncept hodnocení zvládání deseti základních životních potřeb. Novela zákona, kterou pan předseda Krása prosazuje, však nevychází z konsensu zainteresovaných subjektů, které se od dubna letošního roku podílejí na dlouhodobých systémových změnách v oblasti příspěvku na péči. Dne 11. dubna 2014 bylo na jednání za účasti paní ministryně Michaely Marksové, zástupců MPSV a zástupců organizací hájících zájmy osob se zdravotním postižením dosaženo dohody na plánu prací při přípravě koncepčních změn s tím, že nejdříve budou provedeny všechny možné změny v nelegislativní oblasti, jako jsou například metodické postupy Lékařské posudkové služby ČSSZ a normativní instrukce vůči Úřadu práce v oblasti sociálního šetření. Byly dohodnuty jak krátkodobé až střednědobé cíle změn týkající se úpravy metodiky aplikace vyhlášek přílohy č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vymezení schopností zvládat základní životné potřeby) a sociálního šetření v Normativní instrukci 19/2013 vydanou pro Úřad práce ČR při řízení o nepojistných sociálních dávkách, tak cíle dlouhodobé.

V rámci dlouhodobých cílů provádí MPSV ČR analýzu silných a slabých míst právní úpravy stávajícího systému a jejího dopadu na různé skupiny zdravotně postižených lidí. Analýzy jsou prováděny v rámci individuálního projektu Podpora procesů v sociálních službách, v aktivitě týkající se dlouhodobé péče. Na jejich základě budou připraveny systémové změny v oblasti příspěvku na péči, které budou současně diskutovány právě s již zmíněnou expertní skupinou, jejímiž členy jsou zástupci osob se zdravotním postižením. MPSV ČR plánuje předložit výsledné návrhy do legislativního procesu v roce 2015.

Pozměňovací návrh také nezahrnoval jasné a propočtené náklady na veřejné rozpočty. Navržená změna ustanovení, jejíž dopad by se týkal odhadem 31 tisíc osob, by veřejné rozpočty totiž zatížila náklady až ve výši 1, 7 mld. Kč. Přesné vyjádření navýšení nákladů však nelze jasně stanovit. To, zda by se jednalo o nové náklady v roce 2015, nebo by se tyto náklady rozložily do více let, by bylo možné říci, až po následném finančním vypořádání se státním rozpočtem za uvedené období. Jisté ale je, že to, co je uvedeno v návrhu pana předsedy Krásy, neodpovídá reálným podmínkám pro zajištění této specifické dávkové podpory.

Návrhy a výroky pana Krásy by tedy dle názoru MPSV mohly být považovány zástupci organizací podílejících se na úpravách systému za znehodnocení jejich práce s výsledkem ztráty důvěry v nastavenou spolupráci. I proto paní ministryně Marksová svolala 15. 9. 2014 schůzku se zástupci organizací zdravotně postižených. Zástupci vyjádřili souhlas s myšlenkou pomoci lidem, kteří jsou odkázáni na péči v celém rozsahu, ale též konstatovali, že se jedná o nekoncepční návrh. Zcela proti byly zástupci duševně nemocných a zástupci osob postižených autismem, a to právě pro nesystémovost návrhu, který byl připraven pro potřeby úzké skupiny lidí žijících se zdravotním postižením. V několika případech, na které pan Krása upozorňuje v médiích, došlo k chybné aplikaci posudkových kritérií při řízení o dávku a jsou již Českou správou sociální zabezpečení a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR řešeny v rámci zákonem stanovených postupů pro nápravu.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!