Zdravotnická legislativa

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo dne 5. 11. 2014 informaci o stavu připravované legislativy. Projednávání a připomínkování se týká mj. i níže uvedených návrhů zákonů.

=> Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Návrh zákona byl dne 3. listopadu 2014 doručen prezidentovi k podpisu.

=> Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (elektronická preskripce)
Návrh zákona byl dne 3. listopadu 2014 doručen prezidentovi k podpisu.

=> Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou poplatků za pohotovost)
Návrh zákona byl dne 3. listopadu 2014 doručen prezidentovi k podpisu.

=> Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 269.

=> Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 270.

=> Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lázně)
Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 307.

=> Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tzv. transparenční novela)
Probíhá vypořádání připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

=> Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

=> Návrh vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

=> Návrh vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

=> Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
Probíhá mezoresortní připomínkové řízení.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!