Změny v platbě pojistného na zdravotní pojištění v roce 2015

Od 1.1.2015 dochází ke změnám v platbách na zdravotní pojištění.

Změny se týkají osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), i osob bez zdanitelných příjmů a mají vliv i na platby za zaměstnance. Od 1. 1. 2015 se totiž mění nejen průměrná mzda, ale i minimální mzda. Od průměrné mzdy se odvíjí minimální pojistné OSVČ, z minimální mzdy se počítá pojistné OBZP a minimální pojistné zaměstnanců. K 1. lednu 2015 se tedy nemění jen platby pojistného státem.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
Od 1. ledna 2015 musí na zálohách odvádět částku 1 797 Kč podnikatelé, kteří jsou povinni dodržet minimální vyměřovací základ, ať už platí podle svého přehledu OSVČ za rok 2013 měsíčně částku minimálních záloh ve výši 1 752 Kč nebo svoji vypočtenou zálohu nižší než 1 797 Kč. Pro OSVČ je totiž vyměřovacím základem 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, ale minimálním ročním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Ta je pro rok 2015 stanovena ve výši 26 611 Kč, takže minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ je 13 306 Kč a minimální záloha na pojistné 1 797 Kč. Minimální vyměřovací základ se nevztahuje např. na OSVČ, za které je plátcem pojistného i stát, nebo na ty, za které je současně v zaměstnání odváděno pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance.

Zaměstnavatelé
U zaněstnanců, resp. zaměstnavatelů se projeví zvýšení minimální mzdy z dosavadních 8 500 Kč na 9 200 Kč zejména při provádění doplatků do minima u zaměstnanců, u nichž je vyměřovací základ nižší než minimální mzda (a nejedná se o zaměstnance, u nichž minimální vyměřovací základ není stanoven). Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů, s tím, že minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda.

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)
Zvýšení minimální mzdy totiž znamená zvýšení jejich vyměřovacího základu a tedy i vypočteného pojistného. Minimální mzda byla od 1. 8. 2013 stanovena na 8 500 Kč, ale od 1. 1. 2015 stoupá na 9 200 Kč. Pojistné z ní vypočtené (13,5 %) je tedy 1 242 Kč místo dosavadních 1 148 Kč měsíčně.

Od 1. 1. 2015 jsou v zákoně č. 48/1997 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zrušena ustanovení týkající se maximálního vyměřovacího základu pro OSVČ a zaměstnance. Znamená to nadále platit pojistné v plné vypočtené výší, bez horního stropu.

Platby v nové výši musí být zaplaceny poprvé už za měsíc leden 2015. OSVČ a OBZP platí pojistné do 8. dne následujícího měsíce, ale 8. února je v neděli, což znamená, že zálohu na pojistné za leden je třeba uhradit do 9. února 2015. Pojistné za zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!