EMPL

Hlasování o zprávě Pirinski

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu (EMPL) schválil na svém zasedání dne 7. května 2015 zprávu Pirinski klegislativnímu návrhu Evropské komise. Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. 

Zasedání výboru EMPL 5. března 2015

Ve čtvrtek 5. března se sejde výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci, aby projednal zprávu k Evropskému fondu strategických investic a zvážil pozměňovací návrhy ke zprávě z vlastní iniciativy Investice pro růst a zaměstnanost: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii. Obě zprávy předkládá polská poslankyně Danuta Jazlowieczká. I ostaní body jenání se týkají zejména ekonomických témat.

Na závěr jednání proběhne diskuze k politikám zaměstnanosti v Evropské unii.

Zasedání výboru EMPL 26. února 2015

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) bude na svém zasenání 26. února 2015 poprvé jednat o návrhu nařízení o osobních ochraných pomůckách. Přípravou návrhu stanoviska výboru byla pověřena italská poslankyně Laura Agea. Příslušný je v tomto případě výbor pro vnitřní trh.

Poslanci budou také diskutovat o pozměňovacích návrzích ke zprávě Heize K. Beckera k návrhu nařízení o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu pracovníků ke službám v oblasti mobility a další integrace trhů práce.

V odpoledních hodinách proběhne společné slyšení výboru pro zaměstanost a sociální věci s výborem pro kulturu s názvem: Reforma vzdělávacích systémů v Evropě, jako způsob, jak bojovat s nedokončeným vzděláním, dětské chudobě a nezaměstnanosti mladých lidí.

Zasedání výboru EMPL 21. a 22. ledna 2015

Na prvním letošním zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociání věci (EMPL) projednali poslanci 395 pozměňovacích návrhů ke zprávě Pirinsky o Vzniku platformy pro koordinaci boje proti nehlášené práci. Poslanci podpořili vznik platformy a očekává se, že práva bude přijata na jednání výboru EMPL dne 26. února 2015.

Heinz K. Becker, zpravodaj k Evropské síti služeb zaměstnanosti EURES představil na výboru svou zprávu. Cílem návrhu komise je zvýšit mobilitu pracovních sil a dostupnost pracovních míst v rámci EU.

Priority lotyšského předsednictví pro oblast zaměstnanosti a sociálních věcí

Udržitelný a inkluzivní trh práce v Evropě, boj proti chudobě, vytváření kvalitních pracovních míst, zejména pro mladé lidi a osoby se zdravotním postižením, a zároveň řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovnosti žen a mužů, to vše budou klíčové priority lotyšského předsednictví, řekl členům výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci ministr sociálních věcí Uldis Augulis.

Lotyšské předsednictví chce také usilovat o lepší spolupráci a a výměnu osvědčených postupů v boji proti nezaměstnanosti.

Zasedání výboru EMPL dne 16.10. 2014

Ve čtvrtek 16. října 2014 bude zasedat výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci.

Poslanci budou jednat o pozměňovacích návrzích ke zprávě o zaměstnanosti a sociálních aspektech strategie EU 2020. Dále budou hlasovat o přidělení prostředků z fondu proti globalizaci do Řecka a Irska. Budou schvalovat i otázky k ústnímu zodpovězení ohledně strategického rámce pro bezpečnost a zadraví při práci 2014-2020 a rovnosti v zaměstnání.

Slyšení designované komisařky Marianne Thyssen

Ve středu 1. října 2014 zasedne výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), aby vyslechl designovanou komisařku Marianne Thyssen. Ta je nyní dlouholetou poslankyní Evropského parlamentu za Evropskou stranu lidovou a pochází z vlámské části Belgie. Jean Claude Juncker jí přidělil zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu. 

Slyšení ve výborech předchází schválení komise na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Při formování současného Barrosova kabinetu v roce 2009 došlo k výměně komisařů, kteří před výbory neobstáli.

Zasedání výboru EMPL dne 30.9.2014

Na nadcházejícím zasedání výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a a sociální věci, které se bude konat 30. září 2014 projednají poslanci přidělení prostředků z fondu proti globalizaci do Belgie, Francie a Španělska. Projednají rovněž návrh na prohlášení Evropského parlamentu k sociálním aspektům strategie EU 2020.

Zpravodajem legislativního návrhu o nehlášené práci bude Georgi Pirinski

Koordinátoři výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) rozhodli o přidělení legislativního návrhu o rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní bulharskému sociálnímu demokratovi Georgi Pirinskimu.

Schůze výboru EMPL

Zítra, 22. července 2014, se naposledy před letní přestávnkou sejde výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Na programu jednání bude mimo rozpočtu Evropské unie pro rok 2015 i zpráva o předcházení nehlášené práci.

Jedná se o návrh rozhodnutí komise s cílem podpořit evropskou spoluprávi v potírání nehlášené práce, tedy práce "na černo", neboť tento fenomén má negativní dopad do státních rozpočtů členských států EU. Zpravodaj této zprávy zatím nebyl určen.

Stránky

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!