Centrum multidisciplinární péče pro předčasně narozené děti

Dětem s diagnózou praematurity (předčasného narození) či jinak kriticky nemocným novorozencům, které se narodily ve Fakultní nemocnici v Motole, je v Centru multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží věnována speciální péče. Jejím hlavním cílem je sledování jejich zdravotního stavu a vývoje. Projekt je finančně podpořen grantem Norských fondů a navazuje na předchozí činnost rizikové poradny.  

Po dobu  prvního roku života je v 3měsíčních  intervalech sledován aktuální zdravotní stav těchto dětí, dále pak i jejich psychomotorický vývoj, posuzována je rovněž potřeba fyzioterapie, nutnost dalších odborných vyšetření a jiné speciální terapie. Součástí každého vyšetření je cílený rozhovor s rodiči, poskytnutí poradenství v oblasti výživy, životosprávy a očkování. Na jednotlivých vyšetřeních se podílejí specialisté z různých oborů - neonatologové, pediatr a fyzioterapeuti. Další odborná vyšetření zajišťují podle potřeby odborníci příslušných klinik FN Motol.

Ke kontrole pak přicházejí dále děti ve věku 2 a 5 let. Při nich pediatr vyhodnocuje dosavadní anamnézu, aktuální zdravotní stav dítěte a vyšetřen je rovněž psychomotorický vývoj. V případě potřeby jsou zavedena další preventivní či terapeutická opatření. Vyhodnocení zdravotního stavu dítěte a jeho psychomotorického vývoje dává možnost vyhodnotit i úspěšnost zdravotní perinatální péče, perspektivu dalšího vývoje a zavést případná opatření sekundární i terciární prevence..

Projekt multidisciplinární péče byl zahájen k 1. 1. 2015 a potrvá až do 30. 4. 2016, přičemž v tomto období by mělo být sledováno až cca 200 dětí. Do projektu je zapojeno celkem 6 klinik FN Motol, a to Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Klinika ušní, nosní a krční je součástí 2. LF UK a FN v Motole, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!