Externí hodnotitel

Řídící orgán OPZ (Operační program Zaměstnanost) vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

Oblasti nabírající hodnotitele

  • investiční priorita 1.1 (přístup k zaměstnání)
  • investiční priorita 1.2 (rovnost žen a mužů)
  • investiční priorita 2.1/specifický cíl 2.1.1 (aktivní začleňování)
  • investiční priorita 2.2/specifický cíl 2.2.1. a 2.2.2

Pro specifický cíl (SC) 2.2.2 jsou hledáni hodnotitelé se zkušeností z oblasti zdravotnictví.  SC 2.2.2  prioritní osy 2 OPZ směřuje do oblasti zdravotnictví jako celku. Podporovanými aktivitami jsou oblast postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech, kde tato péče nebyla poskytována nebo je obtížně dostupná, vytváření regionálních center zdraví, realizace screeningových programů apod. , a v neposlední řadě i transformace psychiatrické péče. Pro práci hodnotitele projektových žádostí s vazbou na SC 2.2.2 jsou zásadním předpokladem znalosti z oblasti zdravotnictví.

  • prioritní osa 3

Prioritní osu 3 (PO 3) Sociální inovace a mezinárodní spolupráce mohou zvolit uchazeči, kteří se v rámci tohoto náboru hlásí do některé z uvedených investičních priorit (IP): IP 1.1, 1.2, IP 2.1/SC 2.1.1, IP 2.2/SC 2.2.1, IP 2.2/SC 2.2.2, IP 4.1.

Pro PO 3 jsou hledáni jednak hodnotitelé inovačních projektů (včetně hodnotitelů pro hodnocení inovací v oblasti veřejné správy), jednak mj. hodnotitelé pro projekty mezinárodní mobility mladých nezaměstnaných a/nebo budování kapacity a  profesionalizace neziskových organizací. 

  • investiční priorita 4.1 (efektivní veřejná správa).

Registrace je otevřena  do 17. 9. 2015. Následně bude registrace pozastavena.

Více informací na www.esfcr.cz/vyzva-pro-uchazece-o-praci-externiho-hodnotitele-zadosti-o

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!