Generální ředitel/ředitelka Nemocnice Pardubického kraje - VŘ

Pardubický kraj, jako jediný akcionář, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generálního (výkonného) ředitele/generální (výkonné) ředitelky a člena/členky představenstva společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s., se sídlem v Pardubicích.

Uzávěrka pro podání přihlášek: 15. 6. 2014

Požadavky na uchazeče:

 • VŠ vzdělání, zaměření lékařské, ekonomické nebo právní
 • praxe minimálně 5 let ve vrcholové funkci zdravotnického managementu
 • orientace v právních předpisech vztahujících se k řízení akciové společnosti
 • znalost organizace a ekonomiky poskytovatelů zdravotních služeb
 • znalost financování zdravotní péče
 • vysoká úroveň manažerských dovedností, odolnost vůči stresu
 • občanská a morální bezúhonnost
 • řidičský průkaz sk. B, ochota a schopnost cestovat v rámci kraje i ČR
 • odpovídající zdravotní stav

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí
 • osobní údaje - jméno, příjmení a titul; datum a místo narození, státní příslušnost; trvalý pobyt, telefonní kontakt; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

.Požadované doklady k přihlášce:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech, reference
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele obchodní společnosti ne starší než 2 měsíce
 • písemný souhlas podrobit se psychodiagnostickým testům zaměřeným na manažerské dovednosti a osobnostní vlastnosti
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběrové řízení
 • písemně zpracovaný návrh koncepce řízení a rozvoje akciové společnosti slučující pět krajských nemocnic akutní lůžkové péče, který bude obsahovat zejména konkrétní a specifické představy uchazeče:

- o řízení společnosti,

- o rozvoji společnosti, o prioritách v oblasti odborné, ekonomické, investiční, personální,

- o rizikových faktorech,

- o vazbě managementu na akcionáře.

Preferují se prezentace vize, konkrétnost, systematičnost a hutnost vyjádření.

Další informace podá a přihlášky přijímá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, tel. 466 026 140, popřípadě i 466 026 142.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!