Hospodářský přehled ČR na rok 2016

Experti Strukturální mise OECD připravují Hospodářský přehled České republiky na rok 2016. Jde o strategický dokument, který objektivně a podrobně analyzuje ekonomickou situaci v ČR za uplynulé dva roky. Jsou v něm také uvedena doporučení pro veřejné instituce, jež se zaměřují na klíčové záležitosti v ekonomické a sociální oblasti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) konzultovalo s odborníky z OECD kroky ministerstva a prezentovalo konkrétní projekty, které naplňují doporučení z minulé analýzy.

Zástupci MPSV představili členům mise vývoj v ČR v oblastech, které spadají do agendy ministerstva. Hovořilo se o podpoře rodinné politiky a zlepšování situace ve slaďování pracovního a rodinného života.

Představeny byly začínající projekty, kdy jedna miliarda korun z fondů EU směřuje na podporu zřizování dětských skupin a 200 milionů na projekt mikrojeslí. Mluvilo se také o změnách, které by umožnily častější využívání flexibilních pracovních úvazků nebo snazší návrat žen po rodičovské dovolené zpět na trh práce.

Dalším tématem byl připravovaný zákon o sociálním bydlení, který by měl účinně bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, zmíněno bylo i naplňování Národní strategie sociálního začleňování.

Diskutována byla i opatření, která mají zlepšit situaci v oblasti politiky zaměstnávání znevýhodněných skupin osob na trhu práce, zvýšit mobilitu pracovních sil a snížit nezaměstnanost v nejvíce postižených regionech. V této souvislosti se hovořilo hlavně o odstraňování překážek, jako je nevyhovující struktura vzdělání u uchazečů, nedostatečná míra kvalifikace apod.

Dalším tématem byl přetrvávající rozdíl v odměňování žen a mužů na stejných pracovních pozicích, tzv. gender pay gap, a také velmi malé zastoupení žen ve vedení firem a podniků.

Členy mise OECD zajímaly hlavně odlišnosti českého prostředí ve srovnání s okolními zeměmi. Kromě MPSV jednali i s dalšími zainteresovanými ministerstvy a řadou dalších institucí včetně např. České národní banky a zástupců sociálních partnerů.

Hospodářský přehled ČR 2016, tedy analýza období 2014 – 2015, spolu s doporučením do dalších dvou let, by měla být představena v květnu roku 2016. Obsahovat bude vyhodnocení makroekonomických ukazatelů a hospodářského vývoje ČR a doporučení pro další období v oblasti podpory produktivity pro konvergenci příjmů a zvýšení efektivity veřejných služeb.

Poslední Hospodářský přehled byl zveřejněn v březnu 2014. Zkoumal situaci za období 2012 až 2013, soustředil se na témata hospodářské soutěže, vzdělávání a trhu práce. Mezi tehdejšími hlavními doporučeními bylo zvýšení konkurence v sektoru služeb, lepší propojení studentů odborných škol a učilišť s podniky, či rozšíření nabídky zařízení předškolní péče.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!