Konference posudkových lékařů

Na problematiku posuzování poruch autistického spektra a ADHD u dětí a na posuzování závislosti seniorů pro účely přiznání příspěvku na péči se především zaměřila vědecko - pracovní konference, kterou pořádala Společnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLK JEP) v Hradci Králové ve dnech 3. a 4. 12. 2015. V rámci celoživotního vzdělávání se konference s garancí České lékařské komory zúčastnilo více než 100 lékařů Lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ).

Na konferenci vystoupili přední odborníci z lékařských oborů, jejichž přednášky podporují další vzdělávání posudkových lékařů v oboru geriatrie a pedopsychiatrie. Posudkoví lékaři mají povinnost celoživotně se vzdělávat, aby znalosti o aktuálních poznatcích z různých medicinských oborů objektivně interpretovali ve formě posudků pro oblast sociálního zabezpečení.

Stěžejní referát přednesl doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Seznámil přítomné s výsledky projektu „Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně závislosti“, řešeného Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, psychiatrickou klinikou a zadaného MPSV v rámci programu BETA TAČR. Výsledky projektu přinášejí důležité detailní informace o změnách psychického stavu a psychosociální situace seniorů, jejichž schopnost fungovat v běžném životě je v důsledku závažných nebo dlouhodobých zdravotních problémů narušena. Závěry projektu a návrhy na metodická doporučení, která z něj vyplývají, budou implementovány do praxe posudkové služby.

Demografickou situací v ČR ve vztahu k seniorské populaci, omezením funkčních schopností (disabilitami) ve stáří, problematikou stáří a stárnutí a zdravotními důvody přiznání příspěvku na péči osobám starším 65 let se zabýval příspěvek MUDr. Aleny Zvoníkové z odboru posudkové služby MPSV.

S problematikou Geriatrického pacienta v dlouhodobé péči přítomné seznámila prim. MUDr. Božena Jurášková ze III. interní gerontometabolické kliniky FN HK a Subkatedry geriatrie LFUK v HK. Podstatnou je při péči o seniory znalost rizikových faktorů, jako jsou např. dehydratace, podvýživa, nadužívání léků, lékové interakce, deprese. Zmíněné příznaky jsou součástí geriatrických syndromů, které pro seniory znamenají riziko snížení nebo dokonce ztráty soběstačnosti.

Problematiku posuzování ADHD (anglická zkratka neurovývojové poruchy s názvem Attention Deficit Hyperactivity Disorder, česky hyperaktivita s poruchou pozornosti) a poruch autistického spektra u dětí prezentoval MUDr. Jaroslav Matýs, předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie a místopředseda Výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP. Konstatoval, že díky výrazným pokrokům ve výzkumu neurověd a díky rozvoji poznatků v dětské a dorostové psychiatrii dochází podle něj na celosvětové úrovni ke změně v chápání o vzniku, diagnostice a v terapii duševních poruch. Nejvýrazněji je to podle něj vidět u poruch autistického spektra, kde se v novém systému již bude mluvit skutečně jenom o diagnóze „porucha autistického spektra“, bez rozlišování na dětský autismus, typický a atypický autismus nebo Aspergerův syndrom.

Na tuto prezentaci navázali vedoucí posudkoví lékaři LPS ČSSZ MUDr. Hana Tajovská a MUDr. Vladimír Cibrik, kteří na konferenci vystoupili s popisy lékařsky zajímavých příkladů zaměřených na problematiku posuzování dětí s poruchou autistického spektra.

S aktuální situací v LPS ČSSZ seznámil účastníky konference ředitel odboru lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Miroslav Bosák. Vyzdvihl všestrannost, odbornost a zkušenosti posudkových lékařů a jejich vzájemnou zastupitelnost.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!