MPSV identifikovalo problémy plynoucí z poskytování dávek na bydlení

Veřejná politika a pomoc státu v oblasti bydlení jsou v současné době založeny zejména na dávkové podpoře. Tato podpora ale není efektivní, protože neřeší příčiny problémů, sama o sobě je nemůže vyřešit ani zajistit dostupné a vhodné bydlení. Tento způsob podpory je kritizován odbornou i laickou veřejností kvůli vysokým nákladům, které jsou vynakládány ze státního rozpočtu. Kritika také míří na skutečnost, že se ze státního rozpočtu obohacují pronajímatelé nemovitostí, kteří pronajímají nevhodné bydlení, ať už se jedná o byty nebo nebytové prostory. Avšak ne všechny problémy lze řešit v rámci úprav dávek na bydlení, ale je nezbytné přijmout opatření, která jsou v gesci ostatních resortů. Jde zejména o tyto problematické okruhy:

  • Nevyhovující (rozporovaná) kvalita ne/bytového prostoru, který je nabízen k dlouhodobému bydlení.
  • Stanovování a zjišťování výše nákladů na bydlení pro určení výše dávek s možností využít tzv. mapu nájemného, případně energií a služeb souvisejících s bydlením.
  • Omezení zneužívání podnikání v oblasti provozu ubytoven ve vztahu ke zranitelným skupinám osob nebo skupinám osob, kterým hrozí sociální vyloučení.
  • Možnosti společenství vlastníků jednotek bytů efektivně se bránit v případě, kdy někteří z vlastníků jednotky (jednotek) neplní své povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním bytu a společných prostor domu.
  • Účelové sestěhování osob, které nerespektují pravidla soužití a jsou příjemci dávek na bydlení, do bytových domů, které cíleně skupují noví majitelé, a devastace těchto domů.  
  • Nedostupnost bydlení v důsledku vysoké jistoty (kauce) na nájem.
  • Růst nákladů na energie s dopadem na malé odběratele (domácnosti) a s přímým dopadem na růst nákladů v oblasti dávek na bydlení.
  • Absence závazné informace o počtu a umístění bytů (registr bytů).

Materiál poskytl členům Vlády ČR informaci o výše uvedených problémech, které byly prozatím spojovány pouze s vyplácením dávek na bydlení. Vláda ČR proto vzala na vědomí tento materiál a uložila ostatním resortům, aby provedly příslušná opatření na řešení těchto problémů. 

Zdroj: MPSV

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!