Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků

Vláda ČR dne 25. 3. 2015 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993 (č. j. 1459/14).

V nařízení vlády č. 363/2009 Sb. se navrhuje vypustit omezující podmínku, že příslušný počet směn pod zemí musel být získán jen před rokem 2009.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/23009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993, se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 ke splnění úkolu uloženého v listopadu 2013 býv. předsedou vlády Ing. Jiřím Rusnokem. Tento úkol byl předsedou vlády uložen ministru práce a sociálních věcí na základě požadavku Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu z října 2013, který byl vznesen na předsedu vlády „k řešení sociálních dopadů hrozivé sociální situace OKD, a.s.“ s tím, že „by pomohla legislativní úprava, která by umožnila horníkům dřívější odchod do starobního důchodu oproti stávající právní úpravě“.

Tímto návrhem nařízení vlády se reaguje na uvedené požadavky Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu tak, že se zrušuje dosavadní podmínka, že pro nárok na snížení důchodového věku podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. musel být příslušný počet směn pod zemí odpracován před 1. lednem 2009; podmínka, že zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí muselo být vykonáváno i před rokem 1993, zůstává vzhledem k dikci § 107 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění zachována. Touto úpravou se tak rozšíří okruh horníků, na které se nařízení vlády č. 363/2009 Sb. bude vztahovat.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!