Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 ve znění usnesení vlády ČR č. 479/2013 ze dne 19. června 2013 „o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní zprávy“, v souladu s usnesením vlády č. 446 ze dne 16. června 2014 „Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím“ pro rok 2015“ a v návaznosti na „Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ vyhlašuje podmínky pro vypracování a registraci „Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví v roce 2015“ v rámci výběrového dotačního řízení k dotačnímu programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen dotační program NPZ – PPZ).

Dotační program NPZ – PPZ je důležitým nástrojem MZ ČR pro naplňování vybraných cílů a priorit strategického dokumentu „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ (dále jen Národní strategie Zdraví 2020), který byl schválen usnesením vlády č. 23 z 8. ledna 2014 a následně usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 175 z 20. března 2014. Tento dokument se opírá o akční strategii programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 a navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století“, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 a je znám jako program ZDRAVÍ 21. I tento dokument se opírá o akční strategii programu Světové zdravotnické organizace „Zdraví pro všechny v 21. století“ a svým pojetím navazuje na cíle dlouhodobé strategie Národního programu zdraví.

Zásadním cílem Národní strategie Zdraví 2020 i programu ZDRAVÍ 21 je dlouhodobé vytváření podmínek pro zlepšení zdraví občanů České republiky. Orientuje se zejména na zvyšování zdravotní gramotnosti obyvatelstva, výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování zdraví, prevenci nemocí
a zdravotních rizik a také na začlenění všech složek společnosti do všeobecného zájmu o zdraví.

Další dokumenty na http://www.mzcr.cz/dokumenty/metodika-pro-zadatele-o-poskytnutni-statni-...

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!