Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2015

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví, vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2015.

Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektů podpory zdraví pro rok 2015 je 30. 9. 2014.

V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2015“ následující typy organizací

  1. Nestátní neziskové organizace:
  • Spolky transformované z občanských sdružení zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nově vznikající od 1. 1. 2014.
  • Obecně prospěšné společnosti, zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zřízené do 31. 12. 2013.
  • Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Účelová zařízení církví zřizovaná podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.

  2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví

  3. Orgány samosprávy s výjimkou krajských úřadů (tj. města a obce) a organizace v působnosti územních orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů)

  4. Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

  5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (např. veřejné vysoké školy)

  6. Ústavy vznikající  dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1.1.2014.

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude nahlíženo jako na kontinuálně působící. Transformované subjekty předloží doklad o provedené transformaci ihned po jejím provedení.

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015.

Přílohy Metodiky pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2015:

  • Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2015 – formulář A a B
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář
  • Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zák. č. 218/2000 Sb. - formulář
  • Seznam kódů okresů a krajů ČR

V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program: Jana Lanžová, MZ ČR, Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, tel.: 224 972 911, E-mail: jana.lanzova@mzcr.cz

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!