Pomoc pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra

SIMPLE STEPS - nový výukový balíček pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

Vládní výbor pro zdravotně postižené osoby (VVZPO) představuje novinku – českou verzi SIMPLE STEPS. Jedná se o multimediální výukový balíček určený pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Skládá se z knihy, CD a DVD, odkazuje i k dalším online materiálům. Cílem těchto materiálů je pomoci rodičům lépe porozumět autismu a chování jejich dítěte.

Simple steps seznamuje s tím, jak může být chování modifikováno aplikací postupů a principů aplikované behaviorální analýzy (ABA). Pomocí praktických video ukázek jsou srozumitelně vysvětleny základy ABA.

Simple Steps je velmi dobře strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a lidské chování.

Původně byl materiál vytvořen profesionály (ABA analytiky) společně s rodiči organizací PEAT v r. 2007 v Severním Irsku za podpory BBC Children in need a bezplatně rozšířen mezi 1500 rodin. Pro obrovskou odezvu byla originální verze doplněna profesionály z University of Ulster, Queen´s University of Belfast a z ostatních evropských univerzit. Z podpory Fondu Leonardo da Vinci byla konečná verze přeložena z angličtiny do němčiny, španělštiny, italštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny a islandštiny. Více na: www.stamppp.com

Pomocí 10 simple steps - jednoduchých kroků (kapitol) autoři představují jak přistupovat k dítěti s PAS. Uvedeny jsou teoretické základy o ABA (pochopení chování, ABC model – antecedent/behavior/consequence, pozitivní a negativní posilnění, měření chování, cílové chování, vyhasínání, verbální chování atd.).  Materiál vysvětluje, co jsou behaviorální deficity, behaviorální excesy, sebestimulující chování, příčiny záchvatů vzteku a agrese a jak s nimi nakládat, jak učit nové vzorce chování.  Všechno je názorně vysvětlováno animovanými modelovými situacemi, četnými grafikami pro jednoduché pochopení a ilustraci. Doplněno o video tréninky.

Materiál obsahuje i autentické příběhy rodičů a jejich dětí, rozhovory s mezinárodními experty na autismus a ABA. 

Materiál je vhodný i pro kohokoliv, kdo s dětmi s PAS pracuje – učitele v MŠ, ZŠ, asistenty.

Důležitým aspektem vzniku tohoto materiálu je fakt, že sami rodiče se mohou podílet aktivně na zlepšení stavu svého dítěte. Nutné je ovšem jejich vedení řádně vzdělanými profesionály.

Rodiče by zároveň měli být zaškoleni úvodním seminářem do problematiky vedeným certifikovaným ABA analytikem (http://bacb.com/). V ideálním případě by měl být dítěti vytvořen individuální plán práce ABA analytikem s dalšími modifikacemi v průběhu vývoje dítěte (revize cca 1x do měsíce). S dítětem vedle rodičů by pracovali i behaviorální technici.

Simple steps nenahrazuje univerzitní vzdělání v ABA, je výukovým nástrojem pro rodiče ve společnostech, kde není ABA zatím více dostupná.

Česká verze SIMPLE STEPS - pomoc pro rodiny dětí s PAS - přichází v období zavádění mezinárodně certifikované ABA v České republice

V době, kdy v České republice zatím není jediný mezinárodně certifikovaný ABA analytik (Masarykova univerzita otevře postgraduální vzdělávací program pro studium ABA analytiků v akademickém roce 2017/2018), přichází Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy s projektem zajištění české verze Simple steps – multimediálního výukového kompletu, určeného rodičům dětí s PAS a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS. Cílem Simple steps je seznámit uživatele se základy (principy a postupy) ABA, pomoci jim tak lépe pochopit chování dítěte.

Simple steps nenahrazuje univerzitní vzdělání v ABA, je výukovým nástrojem - vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde není ABA zatím více dostupná. Vznikl, aby pomohl rodinám, pro které byla a je ABA terapie v Severním Irsku nedostupná. Obdobnou situaci zažívají také rodiny v České republice. Významnou roli v procesu zajištění dostupnosti Simple steps pro rodiny dětí s PAS zde hraje Veřejná zdravotní pojišťovna.

"VZP ČR aktivně přistoupila k řešení situace osob s PAS a jejich rodin, konkrétně v oblasti zajištění dostupnosti Terapií viz „Podnět“ VVZPO a reaguje tak na usnesení vlády č. 111 z února 2016. Na základě prozkoumání preventivního potenciálu ABA v oblasti včasné intervence u osob s PAS podporuje projekt ČS ABA cílený na zajištění české mutace Simple steps, včetně nekomerčního přístupu pro rodiny dětí s pozitivním včasným záchytem tohoto postižení v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost,“ uvádí Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.


Zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.  Opatření obsažená v tomto materiálu mají za cíl zlepšit životní situaci lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, týkají se řady oblastí, jako je například diagnostika, sociální služby, posudková praxe, vzdělávání, zaměstnávání, krizové situace a právě i dostupnost terapií. 


Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z principů učení a chování, je propracovanou terapeutickou intervencí, která učí dítě s poruchou autistického spektra modifikovaným vzorcům chování, využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje postupy k eliminaci nebo transformaci chování a projevů nežádoucích. Efektivita aplikované behaviorální analýzy v terapii dětí s poruchou autistického spektra je založena na vědeckých důkazech (evidence based). Metod aplikované behaviorální analýzy lze využít jak v rámci intenzivní terapie, tak v rámci výuky během školního vyučování, mimoškolních aktivit, intervence v poradenských zařízeních, v rámci sociálních služeb, logopedické intervence apod. Zkušený ABA analytik dokáže pomoci nejen dítěti s poruchou autistického spektra v jeho raném věku, ale také lidem s PAS v pokročilejším věku.

Kontakt pro média:
- Marta Pečeňová - předsedkyně Odborné skupiny  VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS – info@zasklem.com, 725 113 867
- Petra Nováková – tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) – novakova.petra@vlada.cz, 224 002 316

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!