Přednosta Kliniky plastické chirurgie

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vypisují výběrové řízení na obsazení místa: přednosta Kliniky plastické chirurgie.

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání lékařského směru,
  • vědeckopedagogická hodnost profesor nebo docent v příslušném oboru nebo předpoklad jejích dosažení,
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc. nebo DrSc.,
  • specializace v oboru,
  • aktivní systematická vědecká práce dokumentovaná publikační činností,
  • identifikace se způsobem výuky na 3. lékařské fakultě UK,
  • výborná aktivní znalost anglického jazyka včetně schopnosti vyučovat v angličtině,
  • osobní, profesní a manažerské předpoklady pro řízení kliniky,
  • morální bezúhonnost.

Od úspěšného kandidáta se očekává pedagogické a organizační vedení kliniky včetně výchovy mladých akademických pracovníků, schopnost komunikovat široce s dalšími obory na fakultě a fakultní nemocnici.

Předpokládané obsazení místa k 1. 6. 2015. Mzdové podmínky jsou dány Vnitřním mzdovým předpisem UK v Praze.

Písemné přihlášky spolu s profesním životopisem, úředně ověřenými doklady o získané kvalifikaci, přehledem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti, výpisem z rejstříku trestů, osvědčením dle zák. 451/1991 Sb., čestným prohlášením ve smyslu ust. § 4, odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., koncepcí řízení kliniky (max. 5 stran textu) a souhlasem v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., nutno zaslat do 30. 4. 2015 na adresu: Oddělení personální a mzdové 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87/2411, 100 00 Praha 10. Obálku označte „VŘ-PKPCH“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!