Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo dne 21. 8. 2015 výsledky přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Počínaje měsícem listopad 2014 přistupuje Ministerstvo zdravotnictví ČR k pravidelnému zveřejňování výsledků přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tyto informace jsou poskytovány za účelem snadné orientace veřejnosti v hospodaření zdravotních pojišťoven. Údaje jsou k dispozici v časové řadě tvořené jednotlivými měsíci období od ledna 2013 do současnosti.

Data jsou prezentována formou níže popsaných příloh:

Tabulka s názvem prerozdelovani_pojistovna_vysledek popisuje pro výše uvedené období (resp. jeho jednotlivé měsíce) výsledné finanční částky připadající po přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění na každou zdravotní pojišťovnu.

Ve snaze o co nejvyšší názornost jsou číselné údaje z tabulky s názvem prerozdelovani_pojistovna_vysledek rovněž znázorněny v grafické formě (viz příloha prerozdelovani_pojistovna_vysledek_graf). Na pravidelně aktualizovaném grafu je jasně zřetelný vývoj výsledné částky připadající po přerozdělování na každou ze zdravotních pojišťoven.

Druhá tabulka, pojmenovaná prerozdelovani_pojistenec_vysledek, přímo vychází z údajů nalézajících se v předcházející tabulce obsahující celkové částky. Pro možnost kvalitnějšího srovnání mezi pojišťovnami výrazně se lišící celkové výše přidělených finančních obnosů však v tomto případě byly zohledněny rozdílné velikosti kmene pojištěnců jednotlivých pojišťoven – zde zobrazované hodnoty tedy značí průměrné příjmy na jednoho pojištěnce. Pozorovatelné nerovnoměrnosti v průměrných příjmech mezi jednotlivými pojišťovnami jsou zapříčiněny rozdílnou pohlavně-věkovou strukturou pojištěnců a odlišným podílem zvlášť nákladných hrazených služeb.

Nedílnou součástí každé z výše uvedených příloh je podrobný chronologický přehled mimořádných událostí (jakými mohou být např. předsunuté platby – viz níže), které se projevily změnou výše mezi zdravotními pojišťovnami přerozdělených finančních prostředků v daném měsíci.

Tabulka třetí, prerozdelovani_pojistovna_vyber, poskytuje pohled na měsíční výši částek vybraných zdravotními pojišťovnami na pojistném (tzv. 100% výběr). Součástí této přílohy je přehled nejdůležitějších parametrů (či případných mimořádných událostí), které se týkají výše pojistného pro jednotlivé skupiny plátců ve vyobrazeném období.

Poslední z tabulek, označená jako prerozdelovani_predsunute_platby, osvětluje způsob rozdělení návratných finančních výpomocí, tzv. předsunutých plateb, mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny. Předsunuté platby byly poskytnuty Ministerstvem financí do prvních přerozdělování let 2013 a 2014 v částkách o celkové výši 4 mld. Kč, resp. 4,8 mld. Kč. Uvedené částky byly odečteny z přerozdělených prostředků zdravotním pojišťovnám v rámci přerozdělování připadajících na měsíce prosinec roku 2013, resp. listopad a prosinec roku 2014. Výsledné částky takto splacené každou ze zdravotních pojišťoven výše zmíněná tabulka rovněž obsahuje.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!