Připravovaná legislativa - zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo k 23. 12. 2015 stav připravované legislativy.

Zákony

 • Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 508.
 • Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 589.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  Návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 614.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Návrh zákona byl zaslán k projednání vládě.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  Návrh zákona dne 13. ledna 2016 projedná vláda.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Nařízení vlády

 • Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a Statutu lázeňského místa Lednice
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová Ves a statutu lázeňského místa Ostrožská Nová Ves
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  Probíhá meziresortní připomínkové řízení.

Vyhlášky

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
  Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky
  č. 352/2013 Sb.
  Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
  Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
  Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
  Návrh vyhlášky byl zaslán k projednání pracovním komisím LRV.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam původců infekčních onemocnění hlášených orgánu ochrany veřejného zdraví a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do příslušné národní referenční laboratoře
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
  Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!