Program švýcarsko-české spolupráce

V rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) byla dne 22. ledna 2014 vyhlášena Výzva č. 2 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů.

Cílem výzvy je posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Aktivity výzvy budou zaměřeny na modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí péče, na podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru a na podporu udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 73 000 000,- Kč.

Výzva č. 2 představuje pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče další příležitost jak získat prostředky, které povedou ke zkvalitnění poskytované péče na území ČR. O dotaci mohou v rámci jednotlivých aktivit požádat organizace zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace a v rámci aktivity II i fyzické a právnické osoby působící v dané oblasti domácí zdravotnické péče.

Detailnější informace ohledně Výzvy č. 2 týkající se podporovaných aktivit, jejich geografického zaměření a oprávněných žadatelů jsou umístěny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!