Ředitel/ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením - VŘ

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická se sídlem Sulická 48, 142 00 Praha 4.

Přihlášku je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 2. 2014.

Požadavky na uchazeče: občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

Požadované vzdělání: vysokoškolské, praxe ve vedoucí funkci v oblasti zdravotnictví nebo v sociální oblasti výhodou

Další požadavky: řídící, komunikační a organizační schopnosti

Náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu

- datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit:

- životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

- originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další požadavek na uchazeče: předložit koncepci rozvoje příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická zaměřenou na poskytované služby, hospodaření a další rozvoj zařízení. Součástí této koncepce musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím zveřejněním.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 2. 2014 na adresu: Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence,  Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1.

Obálku je nutné označit slovy: ,,Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – neotvírat“.

 

 

 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!