Ředitel/ředitelka Domova pro seniory Bohnice

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky pro nově vzniklou příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy Domov pro seniory Bohnice se sídlem Na Hranicích 674, Praha 8.

Požadavky na uchazeče: občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk

Požadované vzdělání: vysokoškolské s minimálně dvouletou praxí ve vedoucí funkci v zařízení sociálních služeb

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- datum a podpis

K přihlášce je nutno doložit:
- životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další požadavek na uchazeče:
Předložit zjednodušenou úvahu v rozsahu max. tří stránek ve formátu A4 o funkci a rozvoji příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Bohnice.
Součástí této úvahy musí být prohlášení uchazeče obsahující souhlas s jejím zveřejněním.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20.7. 2015 na adresu:
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
Charvátova 145/9
110 00 Praha 1
Obálku je nutné označit slovy: ,,Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Domov pro seniory Bohnice – neotvírat“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!