Sjezd České lékařské společnosti JEP

Sjezd České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) se uskutečnil 28. ledna 2015 v Praze. Zhodnotil a ukončil za přítomnosti 125 delegátů všech odborných společností a Spolků lékařů funkční období let 2011 – 2014.

Přijal zprávu o činnosti za uvedené období, vyslovil řadu kritických připomínek především k postavení ČLS JEP ve veřejném životě, k situaci lékařů, k prognózám; formuloval v usnesení řadu návrhů pro nastávající funkční období; přijal konsenzuálním hlasováním několik změn ve stanovách a po živé diskusi i několik nových odborných společností. Sjezd zvolil nové předsednictvo a jeho členové poté zvolili jejich rozdělení a přidělení aktivit.

V přehledu činnosti bylo jednotlivými představiteli ČLS JEP uvedeno mnoho bodů, které byly dobře a průběžně plněny. Představitelé za jednotlivé problematiky je podrobně uvedli v Ročence ČLS JEP k datu volebního sjezdu. Delegáty za ČSARIM byli na sjezdu přítomni prof. Cvachovec a doc. Drábková a vydaná ročenka je u nich k dispozici s podrobnými a přehledným údaj i s charakteristikami nových kandidátů pro volební výběr  na další období 2015 – 2018.

Kritické připomínky i mnoho doplňujících návrhů bylo obsahem diskusí delegátů. Stručný výběr:

- Odborné časopisy, které z nakladatelského střediska a z vydavatelství ČLS JEP převzala Mladá fronta, nesplnily ekonomické, designové a výtvarné očekávání, jsou finančně nestabilní až ztrátové, sponzorství klesá a není se strany nového vydavatele iniciativně podporováno. Část odborných společností zvažuje změnu vydavatele.

- Systém postgraduálního vzdělávání lékařů není vyhovující, je nejednotný, časově nevyvážen, často kontraproduktivní pro získání dostatečného počtu zájemců. Předpokládá se jeho inovace, přičemž IPVZ by zajišťoval především organizačně administrativní potřeby, které odborně výukovou složku velmi zatěžují. 

- Odchod absolventů do zahraničí neklesá, jsou zváni a často nasmlouváni již před promocí do blízkých sousedních států, zejména do Německa, ale i do Velké Británie, Rakouska, USA a dalších zemí. Jen menšina z nich se poté vrací do České republiky. Průměrný věk v jednotlivých oborech se zvyšuje, u praktických lékařů je úbytek značně patrný a bude významný až kritický do pěti let a to zejména mimo velká města. Ještě hrozivěji klesá počet dětských lékařů / lékařek – nevstupují do oboru, jsou frustrováni; pokles bude do pěti let kritický.

- Není dostatečně aktivní a průrazné odborné hodnocení tzv. přístrojů alternativní medicíny, např. magnetoterapie, není dostatečně odborně informována laická veřejnost. Ta je často ovlivňována obchodnicky, a to klamavě příznivou a doporučující reklamou a inzercí a je zatahována do reklamních akcí s obchodním pozadím.

- Experti z řad lékařů jsou vyzýváni se strany MZ ČR k vypracovávání odborných posudků (Beneš), ale posudky nejsou správně smluvně ošetřeny a nejsou odměňovány.

- Je nedostatečná informovanost o nadačním fondu ČLS JEP. Je nevýhodné, že představitelé a odborníci ČLS JEP nevystupují - v porovnání s iniciativami daleko častěji zvané České lékařské komory -  dostatečně aktivně ve veřejných diskusích, v masmediálním prostoru; ČLS JEP nevyužívá dostatečně soudobých velmi bohatých možností PR strategie (Šmucler).

- Expertní komise oborů by se měla s větší inciativou a s aktivitou většího počtu spolupracujících společností vyjadřovat ohledně tzv. neortodoxních metod a postupů (Anděl).

- Soukromým sektorem jsou např. zneužívány analýzy genetických možností, např. pro určování individuálních genetických vloh s možností optimální volby nejen terapie, ale i zaměření výchovy potomků; jsou inzerovány a realizovány na zpoplatněné soukromé bázi bez jakýchkoli odborných prověření. Licence jsou poskytovány v rámci živnostenských listů, unikají odbornému dohledu a kontrole (Goetz). Nesprávně a zcela neoprávněně jsou např. doporučována mezodiencefalická stimulace při polyneuropatiích, doprovázejících diabetes mellitus. Prostor pro odbornou informaci a protiargumentaci není masmediálně a legislativně podporován (Rokyta aj.).

- Zachování oboru praktických lékařů pro děti a dorost bylo zpochybněno, uvažovalo se dokonce o jeho zrušení; obor je nezbytný, i když těchto lékařů a dalších kandidátů ubývá (Zeman).

Členská základna se početně nemění; v současné době je 117 odborných společností, 38 Spolků lékařů; sjezd delegátů tyto údaje podstatně nezměnil. Počet členů v roce 2014  byl 34 828; genderově se 60 %  převažují ženy. Hospodaření ve všech odborných společnostech bylo mírně ziskové (Švihovec). Pravidelné jsou kongresy, pořádané ČLS JEP – za volební období byly zorganizovány 5x a doplněny 251 akreditovanými akcemi. Aktivita Spolků lékařů je z pohledu uspořádaných akcí velmi různá a různorodá.

Vztah k České lékařské komoře je korektní, profesní; je však třeba prosazovat zvaní odborníků za ČLS JEP na odborné akce, na setkání a jednání, kam jsou pravidelně zváni pouze představitelé ČLK. Diskutovalo se o systému kreditních bodů, o něž musí organizátoři akcí v rámci ČLS zažádat ČLK a uhradit její souhlas.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!