Stanovení nemateriální újmy na zdraví

Určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění budou nově posuzovat lékaři, kteří budou v oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Aby toho dosáhli, musí absolvovat speciální nadstavbový kurz včetně závěrečných zkoušek.

Předpokládá se, že to přispěje k větší kvalitě znaleckých posudků. Odborným garantem kurzu je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Informovala o tom přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK MUDr. Mgr. Jolana Těšinová. Nové odvětví zavedlo Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhláškou 123/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. června 2015.

Specializované kurzy se uskuteční v několika cyklech od září 2015. Přednostka Těšinová předpokládá, že do konce roku 2015 by se mělo vyškolit 150 znalců v tomto odvětví. Zda to bude dostatečné množství, zatím nelze jednoznačně určit.

1. LF UK již dříve převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, již připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva o. s. a zástupci pojistitelů. Nutnost vytvořit novou metodiku vznikla poté, co nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 zrušil tzv. odškodňovací tabulky a nahradil je pouze vyjádřením „podle zásad slušnosti“.

Aby mohl lékař provést posouzení bolestného či ztížení společenského uplatnění poškozeného, např. po dopravní nehodě či úrazu podle občanského zákoníku, musí být zapsán jako znalec v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Dosud zapsaní znalci v jednotlivých oborech (například chirurgie či neurologie) budou i nadále soudními znalci, kteří budou posuzovat odborně správný postup, například, zda u poškozeného pacienta bylo postupováno lege artis.

Znalce pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví jmenují předsedové krajských soudů po posouzení kvalifikačních předpokladů stanovených v technické části metodiky (dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání ve studijním programu všeobecné lékařství; specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb.; nadstavbový kurz).

Metodika: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!