Stanovisko ICT Unie k návrhu zřízení Národního registru zdravotních služeb

Stanovisko ICT Unie k návrhu zřízení Národního registru zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Úprava zákona mimo jiné obsahuje v §77a zřízení Národního registru hrazených zdravotních služeb, do kterého jsou zdravotní pojišťovny povinny čtvrtletně předávat údaje o všech hrazených zdravotních výkonech, které obsahují zejména identifikační údaje o pojištěnci – rodné číslo, dále diagnózu (specifikaci výkonu), výši a typ úhrady. Podle důvodové zprávy je hlavním důvodem zřízení registru to, že „Stát dosud nemá k dispozici údaje o úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Bez těchto dat však není schopen adekvátně stanovovat pravidla pro tyto úhrady, přičemž se jedná o pravidla pro vynakládání veřejných prostředků v řádu stovek miliard korun českých.“

Pomineme-li fakt, že data o úhradách zdravotních služeb jsou státu přinejmenším prostřednictvím jeho zástupců ve Správních radách ZP dostupná i dnes a zejména, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění není stanovení úhrad primárně úkolem státu, ale zejména smluvní politiky a dohod mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, je v zákoně dalších několik závažných pochybení, vůči kterým je nutné se ohradit z pohledu zásad budování informačních systémů veřejné správy.

  1. Vzhledem k vysoké citlivosti předávaných údajů je propojení těchto údajů s rodným číslem pojištěnce naprosto nepřípustné. Je to v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, data jsou předávána bez souhlasu subjektu údajů. I s ohledem na výše uvedenou nejasnost z hlediska samotného účelu a cíle zpracování údajů lze úspěšně pochybovat o oprávněnosti tak významného zásahu státu do práva na soukromí.
  2. Plánovaný registr není v souladu s pravidly pro budování eGovernmentu, např. se zákonem o základních registrech, které stanovují povinnost datového napojení všech informačních systémů veřejné správy, které využívají informací o obyvatelích, ekonomických subjektech, nemovitostech nebo územní identifikaci na základní registry. Selhání lidského faktoru u takto budovaného systému i s ohledem na výše uvedenou nejasnost samotného účelu a cíle zpracování může být nezjistitelné a díky tomu nepostižitelné. Záměr zjevně nebyl vůbec konzultován s Hlavním architektem eGovernmentu.
  3. Vybudování nového registru nezapadá do Strategie budování elektronického zdravotnictví, která byla vypracována na Ministerstvu zdravotnictví. Připravovaná legislativa by měla být v souladu s připravovanou Strategií.

Navrhujeme novelu zákona přepracovat a Národní registr hrazených zdravotních služeb z ní úplně vypustit.

ICT Unie

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!