Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) je agenturou patřící pod systém Organizace spojených národů. Byla založena v roce 1946. Česká republika se stala členem v roce 1993 jako jeden z nástupnických států Československa, které bylo zakládajícím členem.

Hlavními směry činnosti WHO je formulace zdravotní politiky a konzultační činnost dle potřeb členských států, odborná pomoc při vypracování národních zdravotnických strategií, sledování indikátorů zdravotního stavu populace a ukazatelů hodnotících zdravotnické systémy jednotlivých států, rozvoj a testování nových technologií a postupů pro kontrolu nemocí a řízení zdravotní péče.

Hlavní oblasti aktivit WHO:

  • Podpora zdraví
  • Podpora zdravotní bezpečnosti
  • Upevňování zdravotnických systémů
  • Využití poznatků z výzkumu při formulování strategií
  • Posilování spolupráce
  • Zlepšení implementace rozhodnutí.

WHO sídlí v Ženevě (WHO Headquarters) a má 194 členských států, které jsou rozděleny do šesti regionů a řízeny regionálními úřadovnami. Generální ředitelkou organizace je Dr. Margaret Chan, která byla do funkce jmenována 9. listopadu 2006. V květnu 2012 Světové zdravotnické shromáždění (WHA) jmenovalo Dr. Chan generální ředitelkou pro druhé pětileté období.

Sídlo Regionální úřadovny WHO pro Evropu se nachází v Kodani. Evropský region WHO zahrnuje 53 států, které se setkávají každoročně v září na Regionálním výboru (Regional Committee – RC), kde formulují regionální politiku, dohlíží na aktivity WHO/Evropa a schvalují rozpočet.

Nejvyšším orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění (World Health Assembly – WHA), které se každoročně koná v květnu v Ženevě za přítomnosti ministrů zdravotnictví všech členských států. Úkolem WHA je schválit program a rozpočet WHO a projednat důležité otázky zdravotní politiky. Vlastní jednání WHA probíhá formou plenárního zasedání a ve dvou technických výborech.

Dvakrát ročně také zasedá Výkonná rada WHO (Executive Board – EB) složená z odborníků členských států WHO. EB má 34 členů, kteří jsou voleni na tříleté období. Výkonná rada má za úkol napomáhat práci WHA a implementovat jeho rozhodnutí a strategie.

Sekce WHO na Stálé misi ČR v Ženevě spolupracuje s řídícími orgány WHO a podílí se na koordinacích postojů Evropské unie, které pak země EU společně prosazují v rámci WHO.

Kancelář WHO v ČR je zastoupením WHO na národní úrovni a zajišťuje především vzájemnou informovanost poskytováním údajů týkajících se situace ve zdravotnictví. Jejím důležitým úkolem je distribuce informací a materiálů WHO partnerům v České republice. Kancelář WHO ovlivňuje také tvorbu zdravotní politiky na národní i regionální úrovni. Úkolem Kanceláře je přizpůsobovat zaměření odborné pomoci WHO požadavkům, potřebám a možnostem zdravotnictví v České republice a přispět tím k jeho zlepšování. ČR se podílí na fungování Kanceláře WHO v ČR poskytováním sídla kanceláře (v budově MZV v Rytířské ulici v Praze).

Dvouletá smlouva o spolupráci (WHO Biennial Collaborative Agreement – BCA) je praktickou formou naplňování spolupráce mezi Regionálním úřadem WHO pro Evropu a Českou republikou. Smlouva stanovuje prioritní oblasti, očekávané výsledky a podmínky spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a WHO na příslušné dvouleté období. WHO na jejím základě poskytuje ČR přímou odbornou pomoc ve vybraných oblastech.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!