Úhradová vyhláška 2015

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2015 reflektuje zrušení regulačních poplatků i zvýšení tarifních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví   o 5 %.

Návrh úhradové vyhlášky si klade tyto cíle:

  • Podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči.
  • Podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících následnou a dlouhodobou péči.
  • Podpořit kvalitní a dostupnou péči v lázních a ozdravovnách.
  • Umožnit ostatním poskytovatelům růst, odpovídající finančním možnostem systému.
  • Pokračovat v narovnávání systému úhrad: pokračovat ve sjednocování způsobu úhrad ambulancím v nemocnicích a mimo nemocnice.
  • Prosazovat mechanismy úhrad, které poskytují všem smluvním stranám motivace ke zvyšování efektivity v poskytování zdravotních služeb hrazených v rámci systému veřejného zdravotního pojištění
  • Zjednodušit řízení poskytované péče v nemocnicích (snížením segmentace úhrad akutní lůžkové péče, zjednodušením systému regulací)
  • Učinit systém úhrad jednodušší a transparentnější.

Návrh musí pracovat s následujícími fakty.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) evidují ke konci roku 2014 zůstatky na základním fondu v celkové výši 4 miliardy Kč. Všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny mají naplněny rezervní fondy. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) eviduje ke konci roku 2014 téměř nulový zůstatek na základním fondu. V roce 2014 nenaplnila rezervní fond. V průběhu roku 2015 splatí VZP 0,5 mld. Kč z poskytnuté návratné finanční výpomoci.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 se odhadují na 245,9 mld. Kč a disponibilní zdroje základního fondu zdravotního pojištění na 239 mld. Kč.

Oproti roku 2014 se tak očekává zvýšení disponibilních zdrojů pro úhradu zdravotních služeb o 10 miliard Kč. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2015, která počítá s nárůstem mezd o 3,8 % a zaměstnanosti o 0,3 % a dále bere v úvahu zvýšení platby za státní pojištěnce, snížení přídělů do provozních a rezervních fondů zdravotních pojišťoven a další možné příjmy.

Vláda ČR se zavázala poskytovatelům zdravotních služeb kompenzovat zrušené regulační poplatky, a to do výše skutečně vybraných poplatků v roce 2013, tj. 1,8 mld. Kč za hospitalizace, 1,5 mld. Kč za klinická vyšetření a 0,7 mld. Kč za výdej léků na recept. Zároveň deklarovala i svůj úmysl zvýšit úhrady segmentům, v nichž dojde k nárůstu tabulkových platů.

Návrh úhradové vyhlášky již posoudila Legislativní rada vlády a po doručení rozhodnutí LRV bude předán do tisku.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!