Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, veřejná výzkumná instituce, kterou zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), se zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí anebo majetek. V roce 2014 uplyne 60 let od jeho založení.

Podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu s účelem svého zřízení, provádí Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP, v.v.i.) především vědecký výzkum a další činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciMinisterstvo (BOZP). Dále plní specifické úkoly vyplývající z mezinárodních úmluv, z platných právních předpisů, z požadavků Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Eurostatu. Tyto úkoly plní VÚBP také v souladu s potřebami státní inspekce práce a svého zřizovatele, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce jako nejvýznamnější výzkumná instituce v oblasti prevence pracovních rizik, BOZP a bezpečnosti průmyslu představuje důležitý článek systému, který pozitivně ovlivňuje praxi a přispívá ke zvyšování úrovně vědeckého poznání, vzdělanosti, osvěty a v konečném důsledku i ke snižování pracovní úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí.

Evropská komise představila v červnu 2014 strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2014 – 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR také za účelem naplnění výzev a cílů této strategie EU očekává i do budoucna od VÚBP plnění všech závazků a povinností vyplývajících ze zřizovací listiny ústavu a v kontextu nových priorit národní i evropské politiky BOZP navrhne rozšíření spektra výzkumných a ostatních aktivit ústavu, podle těchto aktuálních potřeb.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!