Výzva k výběru expertních hodnotitelů

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy pro aktivitu I. „Psychiatrická péče“ a do Výzvy pro aktivitu II. „Péče o děti“ Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Oblasti, které budou předmětem hodnocení kvality projektů, tematicky vychází ze zaměření výzev:

  • Aktivita I. „Psychiatrická péče“. Realizace aktivit musí přispět k zajištění implementace komplexního systému ucelené rehabilitace v péči o dlouhodobě psychiatricky nemocné pacienty. Jedná se o zlepšení vybavení pro poskytování systému ucelené rehabilitace, zlepšení podmínek (infrastruktura, úpravy prostor a venkovních ploch) pro poskytování systému ucelené rehabilitace, vzdělávání odborníků pro poskytování systému ucelené rehabilitace a zlepšení ostatních komponent systému rehabilitace psychiatricky nemocných.
  • Aktivita II. „Péče o děti“, sub-aktivita II.a Prevence dětských úrazů. Aktivity musí být zaměřeny na vznik „preventivních buněk“ na pracovištích specializované traumatologické péče s cílem zavést a podpořit efektivní preventivní programy na místní úrovni. Jedná se o úpravy prostor (10% způsobilých výdajů projektu), o pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, o školení zaměstnanců a tvorbu a rozvoj metodik.
  • Aktivita II. „Péče o děti“, sub-aktivita II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku. Aktivity musí být zaměřeny na rozvoj multidisciplinární dispenzární péče, která je prováděna u pacientů s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center. Jedná se o podporu činnosti multidisciplinární péče poskytované jedním, či více odděleními poskytovatelů zdravotních služeb (úpravy prostor, pořízení zdravotnických prostředků a vybavení, školení zaměstnanců, tvorba a rozvoj metodik).

MZ ČR hledá odborníky na uvedená témata.

Expertní hodnocení se bude týkat hodnocení kvality žádostí, systém hodnocení je založen na souboru kritérií, která jsou bodově ohodnocena na základě informací stanovených v žádosti a jejích přílohách.

Cena za řádné a včasné vyhotovení hodnocení je 5 000,- Kč za hodnocení sub-projektu.

Všichni zájemci o hodnocení projektů musí být zaregistrováni v databázi expertních hodnotitelů oddělení finančních mechanismů odboru evropských fondů. Hodnotitel musí splňovat podmínky odborné způsobilosti a profesní zkušenosti v dané oblasti (min. 5 let). Z  této databáze budou expertní hodnotitelé náhodně vybráni a přiřazeni k jednotlivým projektům prostřednictvím Informačního systému CEDR. O zaregistrování do databáze bude hodnotitel vyrozuměn e-mailem.

V případě zájmu je třeba zaslat vyplněnou žádost o zaregistrování do databáze expertních hodnotitelů (viz http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-k-vyberu-expertnich-hodnotitelu-...), společně se  strukturovaným životopisem na e-mailovou adresu: petr.cermak@mzcr.cz.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!